Projekt ADAMIS

Adaptácia študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo na potreby vedomostnej spoločnosti (ADAMIS)

Práca s informáciami v sieťovom prostredí patrí medzi hlavné priority súčasnej vedomostnej spoločnosti. Z tohto dôvodu sa v rôznych oblastiach spoločnosti javí ako veľmi potrebné nielen informatické, ale aj mediamatické vzdelanie, ktorým absolventi získajú celý rad mediamatických kompetencií potrebných pre súčasnú prax. Snahou Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva FHV ŽU v Žiline je poskytovať vzdelávanie, ktoré akcentuje aktuálne potreby neustále sa vyvíjajúcej a meniacej spoločnosti a odraz týchto potrieb na trhu práce.

V rámci diskusií so zástupcami podnikateľského sektora boli identifikované priestory v obsahu vzdelávania, ako aj v profile absolventa, ktorých inovácia by prispela k tomu, aby boli absolventi ešte lepšie pripravení na efektívne fungovanie v digitálnom informačnom priestore a so získanými kompetenciami konkurencieschopní aj na európskom trhu práce.
Snaha odpovedať na otázku, ako nájsť najefektívnejšie možnosti a cesty naplnenia tejto ambície, vyvrcholila v príprave a realizácii projektu Adaptácia študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo na potreby vedomostnej spoločnosti s akronymom

 • ADAMIS (ITMS: 26110230106 v rámci OP Vzdelávanie – Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ).

Projektové informácie

Obdobie riešenia: 2013 – 2015

 • Spolufinancované fondom: Európsky sociálny fond
 • Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
 • Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
 • Prijímateľ: Žilinská univerzita v Žiline
 • Miesto realizácie projektu: Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
 • Celkové oprávnené výdavky projektu: 637 980,74 eur
 • Nenávratný finančný príspevok: 606 081,70 eur
 • Vlastné zdroje financovania projektu: 31 899,04 eur

Garant projektu: prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.
Koordinátor projektu:  Mgr. Peter Nemec, PhD.
Projektový manažér: do 31.8.2015 - Bc. Ing. Martin Konvit, od 1.9.2015 - prof. Ing. Milan Konvit, PhD.

Kontakt
peter.nemec@mediamatika.sk
tel.: 041/ 513 6346
Kancelária AC 319

Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva
Fakulta humanitných vied ŽU v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

TOP

Centrum excelentnosti

Pamäť Slovenska – národné centrum excelentnosti je projekt digitalizačného centra, ktoré je umiestnené v priestoroch Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity v Žiline. Centrum je vybavené modernými technológiami, vďaka ktorým sa z neho stalo moderné pracovisko a vyrovnalo sa iným európskym centrám excelentnosti. Po vybudovaní centra začali v jeho priestoroch pracovať aj študenti mediamatiky a kultúrneho dedičstva, čím získavajú jedinečné skúsenosti pre prax, ale aj vedu a výskum.
V rámci centra excelentnosti boli vybudované laboratóriá:

 • Kolaboratórium
 • Laboratórium výskumu techník ochrany kultúrneho a vedeckého dedičstva
 • Laboratórium výskumu techník reštaurovania predmetov kultúrneho a vedeckého dedičstva
 • Laboratórium bibliografických výskumov
 • Laboratórium výskumu techník prezentácie predmetov kultúrneho a vedeckého dedičstva
 • Laboratórium výskumu techník dlhodobého uchovávania predmetov kultúrneho a vedeckého dedičstva

Projektové informácie

 • Obdobie riešenia: 2010-2013
 • Projekt bol predĺžený do roku 2014
 • Financovaný z prostriedkov ERDF
 • Dotácia na projekt: 4,3 mil. €
 • Žiadateľ: Žilinská univerzita v Žilina
 • Partner: Slovenská národná knižnica

Garant projektu: prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.
Koordinátor projektu: prof. Ing. Milan Konvit, PhD.
Projektový manažér:
do 30.6.2013 - Mgr. Tatiana Kudelová
od  15.10.2013 – Ing. Jana Gabrielová

Kontakt

tatiana.kudelova@uniza.sk
jana.gabrielova@fhv.uniza.sk
tel.: 6346 (klapka)
Kancelária AC 319
Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva
Fakulta humanitných vied ŽU
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

TOP

Projekty s praxou

Google aplikácie pre vzdelávanie

Ako prvé vzdelávacie pracovisko na Slovensku sme začali využívať Google aplikácie pre vzdelávanie:

 • každý vyučujúci a študent má vlastný mejl, prostredníctvom ktorého vzájomne komunikujeme,
 • využívame navzájom zdieľané dokumenty,
 • plánujeme si čas prostredníctvom zdieľaných kalendárov, v ktorých sa nachádzajú rozvrhy, udalosti a termíny, na ktoré by sme nemali zabudnúť.

Praktické skúsenosti s Google aplikáciami spolu s interaktívnymi ukážkami prinesieme už čoskoro.

Ak máte záujem o využívanie Google aplikácií aj na vašom pracovisku, pokojne nás kontaktujte, radi sa podelíme o skúsenosti.

Prednášky Michala Dragana Sociálne médiá

Od konca októbra 2011 sme pripravili sériu prednášok na tému Sociálne médiá. Prednášateľom bol odborník na marketingovú a sociálnu komunikáciu a úspešný podnikateľ Michal Dragan. Prednášky sa konali každú stredu v kreatívnom štúdiu.

Výučba v Slovenskej filharmónií

Od začiatku zimného semestra 2011/2012 sme pripravili exkluzívny výberový predmet “Názov”. V rámci predmetu sa študenti priamo v Slovenskej filharmónií naučia postupy zaznamenávania živých hudobných orchestrálnych vystúpení do podoby video záznamu. Predmet zastrešujú Mgr. Art Marek Piaček, ArtD. a …., ktorí sú poprední odborníci medzinárodnej úrovne v danej oblasti.

Predmet je celouniverzitný, no prednosť majú študenti magisterského stupňa mediamatiky a kultúrneho dedičstva. Viac informácií o predmete.

Študentská prax

V rámci bakalárskehoi magisterského štúdia naši študenti absolvujú prax v kultúrnych inštitúciach aj súkromných spoločnostiach.

Výstupy z praxe sú spracované formou esejí, multimediálnych prezentácii, foto, audio a video záznamov. Viac o praxi.

Kolokvium

Po záštitou Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva sa uskutočnilo Kolokvium Mediálna výchova v kontexte celoživotného vzdelávania pedagógov.

TOP

Veda, výskum a granty

Aktuálne na Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva riešime výskumné projekty a granty:

 • ERDF: Pamäť Slovenska – národné centrum excelentnosti
 • ESF: Flexibilné a atraktívne štúdium na ŽU pre potreby trhu práce a znalostnej spoločnosti
 • VEGA: Výskum synestetickej prezentácie kultúrneho dedičstva
 • KEGA: Inovatívny prístup pri tvorbe didaktických komunikátov
 • KEGA: Mediálna výchova v kontexte celoživotného vzdelávania pedagógov

V minulosti sme úspešne riešili:

 • ESF: Študijné programy VŠ vzdelávania pre európsky trh práce (mediamatika a kultúrne dedičstvo)
 • ESF: Adaptácia prípravy učiteľov na informačnú spoločnosť
 • VEGA: Zápas o národnú identitu Slovákov
 • VEGA: O informácií, komunikácií a médiách
 • VEGA: Výskum metód dokumentovania kultúrneho dedičstva, jeho sprístupňovania prostredníctvom IKT a dlhodobej archivácie digitálnych záznamov o ňom
 

 • KEGA: Analýza využívania informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom procese na základných školách a návrh koncepcie ďalšej informatizácie základných škôl v Žilinskom samosprávnom kraji
 • Nórsky fond: Slovenská digitálna knižnica
 • Socrates-Comenius: Ecomedia – Europe
 • APVV: ETDL – SK
 • Grant MŠ SR: DRAP
 • Grant mesta Žilina: Žilina v mojej pamäti
 • Grant mesta Žilina: Fedor Fridrich Ruppeldt – život a dielo
TOP

Spolupráca s inými organizáciami

Neustále sa snažíme rozširovať naše aktivity v oblasti práce s digitálnou informáciou, nových médií a digitalizácie. Radi uvítame ďalšiu spoluprácu, a to najmä:

 • s kultúrnymi inštitúciami,
 • so spoločnosťami z praxe z oblastí masmédií a internetu,
 • s odborníkmi z praxe,
 • s inými vzdelávacími inštitúciami.

Sme naklonení rôznym formám spolupráce, ktoré sú prínosné pre študentov, prax a vedu a výskum. Spoluprácu hľadáme a ponúkame v oblastiach:

 • vedeckých a výskumných projektov a grantov,
 • odbornej praxe pre študentov,
 • expertných prednášok,
 • skvalitnenia výučby zavádzaním nových metód (napr. Google aplikácie)
 • vedenia bakalárskych a záverečných prác,
 • organizácie odborných podujatí, konferencií, workshopov,
 • iných kreatívnych činnostiach.

Naši partneri:

  

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o vzájomnú spoluprácu, neváhajte nás kontaktovať.

PhDr. Bronislava Jakubíková, PhD.
vedúca Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva

tel: 041/ 513 6300
bronislava.jakubikova@mediamatika.sk

Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva
Fakulta humanitných vied ŽU
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina