Kolektív redakcie je zostavený z odborných a výskumných pracovníkov Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline a z externých spolupracovníkov – odborníkov na prezentované témy. Medzi autormi a redakčným kolektívom a autormi a čitateľmi prebieha elektronická komunikácia. Pri všetkých príspevkoch sa uvádzajú elektronické adresy autorov.

Predseda redakčnej rady:

Mgr. Eva Augustínová, PhD. (eva.augustinova@fhv.uniza.sk)

Členovia redakčnej rady:

Mgr. Jarmila Majerová, PhD. (jarmila.majerova@fhv.uniza.sk)

Externí spolupracovníci:

PhDr. Klára Komorová, PhD.
Mgr. Katarína Pekařová, PhD. (katarina.pekarova@ulib.sk)
Univerzitná knižnica, Bratislava