Katedrová knižnica

V našej katedrovej knižnici nájdete množstvo zaujímavých titulov z oblasti médií, grafického dizajnu, vyhľadávania informácií či marketingu.

Vypožičanie titulu možné len po registrácii v UK ŽU (2 € – ročný poplatok).
Vyhľadanie titulu konkrétneho titulu je možné aj cez katalóg UK ŽU.
V katalógu je potrebné hľadať knihy s ev.č.končiacim …… SG1!

Inštruktážne video k vyhľadávaniu v katedrovej knižnici

Katedrová knižnica disponuje cca 660 titulmi a okrem knižných titulov má aj elektronické publikácie. Zo zaujímavých titulov možno spomenúť napr. tieto publikácie:

Oblasť marketingu a reklamy:

 • David Oglivy: O reklame
 • Seth Godin: Fialova krava – Marketing konecne jinak!
 • Pariser Eli: Filter Bubble
 • publikácia kolektívu autorov: Marketing očima svetových marketing manažeru


Odborné publikácie typu:

 • Adobe Flash Catalyst CS5
 • Knuth, Donald E: Umění programování
 • Ambrose, Gavin – Harris, Paul: Grafický design
 • Merville, Rosenfeld: Information architecture for WWW


Obrázkové publikácie:

 • Dejiny výtvarnej kultúry 1 až 4
 • E. H. Gombrich: Příběh umění
 • Kolektív autorov: Svetové dejiny umění

Posledná aktualizácia 7.9.2014

Bližšie informácie o katedrovej knižnici

Kontaktné údaje

Správca: Mgr. Jarmila Majerová, PhD. 
Telefón: 041 513 6310
E-mail: jarmila.majerova@mediamatika.sk
Kde: AC 319
Otváracie hodiny: po dohode so správcom KK

TOP

Študijné oddelenie

Na študijnom oddelení FHV ŽU vybavíte najmä:

 • Zápis na štúdium a do ďalších ročníkov štúdia.
 • Potvrdenie o návšteve školy (aj pre potreby rodinných prídavkov).
 • Žiadosť o individuálny študijný plán alebo zmeny v priebehu štúdia.
 • Určenie školného a žiadosť o jeho zníženie alebo odpustenie.
 • Informácie o prospechovom štipendiu.
 • Informácie o možnostiach uznania predmetov absolvovaných na iných univerzít, prípadne v predchádzajúcom štúdiu.

Kontakt:
Zodpovedná študijná referentka pre Mediamatiku a kultúrne dedičstvo:
Mgr. Katarína Poláčková.

Študijné oddelenie nájdete:
na Veľkom Diele (Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina),
budova rektorátu – AD, 3. poschodie, miestnosť AD302 (chodba dekanátu FHV ŽU)

Kontaktná adresa:
Referát pre vzdelávanie FHV ŽU v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

tel.: 041/513 6107
studref@fhv.uniza.sk

Iné informácie, ktoré neposkytuje naše študijné oddelenie:

Tlačivá na stiahnutie:

Úradné hodiny

Počas školského roku:

Pondelok – Štvrtok: 9.00 – 11.00 a 13.00 – 14.00
V piatok nie sú úradné hodiny.

Webové stránky študijného oddelenia

Prosíme, dodržujte úradné hodiny, mimo nich nebudete vybavení.

TOP

Čipová karta

Každý študent je povinný vlastniť čipovú kartu, ktorá slúži ako identifikačný preukaz preukazujúci štatút študenta na vysokej škole a oprávňuje študenta využívať stanovené práva a výhody.
Denní študenti

Máte možnosť vlastniť preukaz ISIC, ktorý je celosvetovo uznávaný preukaz študenta denného štúdia. Umožňuje využívať sieť výhod a študentských zliav doma i v zahraničí – najmä doprava, kultúra a iné. Informácie o zľavách a ďalšie aktuálne informácie nájdete na stránkach Karty Žilinskej univerzity a na ISIC.sk.

Externí študenti

Vlastníte čipovú kartu označenú ako EXTERNÝ ŠTUDENT, prostredníctvom ktorej ste súčasťou elektronického systému vzdelávania. Čipová karta neumožňuje využívanie žiadnych študentských zliav.

Platnosť karty

 • Čipovú kartu si musíte vybaviť pri nástupe na štúdium, inak nemôžete byť zaevidovaní v elektronickom systéme vzdelávania.
 • Preukaz študenta (všetkých stupňov) je platný od 1.9. do 30.9. príslušného akademického roku.
 • Pre aktualizáciu platnosti po zápise do vyššieho ročníka je potrebná prolongácia, t.j. elektronické a vizuálne predĺženie platnosti preukazu.

Cena karty

Podľa typu karty (denný – ISIC, NoISIC, externý študent) a typu známky sa určujú poplatky za vydanie čipovej karty, ktoré sú uvedené na www.karty.uniza.sk. Prvé vydanie karty vás bude podľa typu preukazu stáť 15 € – 35 € a každoročná prolongácia 2 € – 9 €.

TOP

Štipendiá

Prospechové štipendium

Prospechové štipendium môžete získať za vaše študijné výsledky v predchádzajúcom roku štúdia. Do úvahy sa pritom berie:

 • či ste splnili všetky skúšky,
 • aký je vážený priemer známok zo všetkých zapísaných predmetov,
 • aký je vážený priemer známok z povinných predmetov,
 • a koľkokrát ste opakovali skúšky.

Zoznam študentov, ktorým je pridelené prospechové štipendium zverejňuje študijné oddelenie väčšinou v mesiaci november.

Mimoriadne štipendium

Počas svojho štúdia môžete získať mimoriadne štipendium, a to najmä za:

 • reprezentáciu fakulty a univerzity,
 • vynikajúce výsledky v štúdiu, vedeckú alebo umeleckú činnosť,
 • výborne spracovanú bakalársku alebo diplomovú prácu.

Sociálne štipendium

Študenti dennej formy štúdia môžu požiadať o sociálne štipendium, ktoré sa posudzuje podľa príjmu domácnosti. V prípade, že vám sociálne štipendium bude priznané, jeho výška sa mesačne pohybuje:

 • minimálne 10 €,
 • maximálne 220 € v prípade trvalého bydliska do 29 km a maximálne 265 € v prípade trvalého bydliska 30 a viac km.

Informácie o postupe podávania žiadosti si môžete pozrieť na stránkach Žilinskej univerzity alebo môžete kontaktovať študijné oddelenie FHV.

Študentské pôžičky

V prípade, že potrebujete získať financie na štúdium a nepostačuje vám výška štipendií, môžete využiť Študentský pôžičkový fond. Viac informácií a aktuálne oznamy o možnostiach čerpania prostriedkov získate na stránkach fondu www.spf.sk.

TOP

Ocenenia a súťaže

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť – ŠVOUČ

Venujete sa kreatívnej činnosti, výskumu alebo iným odborným aktivitám? Výstupy svojej práce, ktorú máte častokrát ako hobby môžete prezentovať verejnosti.

Prečo sa zapojiť do ŠVOUČ?

 • môžete prezentovať svoju prácu,
 • najlepšie práce sú odmenené aj finančne,
 • prvé miesta môžu postúpiť do celoslovenského kola, kde sú zaujímavé ocenenia,
 • v bakalárskom štúdiu vám účasť môže pomôcť pri prijímaní na magisterský stupeň.

V minulom akademickom roku sa naši študenti umiestnili:

 • 1. miesto, odborná činnosť: Bc. Jana Rusinková s prácou Internetový marketing v štúdiu mediamatiky, s ktorou pokračuje v diplomovej práci.
 • 1. miesto, umelecká činnosť, : Eva Slaninková s prácou Obraz súčasného stavu počítačových hier v 3D prostredí.
 • 2. miesto: Lenka Šepešová a Lenka Franeková s marketingovým plánom pre KIA motors Slovakia.
 • 3. miesto: Monika Pálešová a Barbora Obertová s marketingovým plánom pre polygrafickú spoločnosť.

Cena dekana, cena rektora

Najlepšie študijné výsledky, ale najmä výborné bakalárske a diplomové práce, ako aj reprezentácia fakulty a univerzity je odmenená cenou dekana, prípadne cenou rektora. Je to prestížne ocenenie, ktoré je spojené s finančnou odmenou až do výšky 300€.

V minulom roku získali cenu dekana študenti:

 • Andrej Koňušík

Študentské súťaže v praxi

Súťaž Asociácie internetových médií IAB

Ak sa zaujímate o problematiku internetu, nových médií a reklamy, môžete svoju záverečnú prácu zapojiť do súťaže: Internet ako reklamné médium.

Aktuálne prebieha piaty ročník, prihlásiť sa môžete do 31.7.2014!

Zapojiť sa môžu denní aj externí študenti. Práce sú posudzované odbornou komisiou z praxe, pričom výhercovia môžu získať 800 € za prvé, 600 € za druhé alebo 400 € za tretie miesto.

Podrobnejšie informácie ako aj prihlasovací formulár sú zverejnené na stránkach IAB.

Diplomová práca roku

Chcete prezentovať svoju záverečnú prácu a získať tak výhodu pre uplatnenie v praxi? Zapojte svoju diplomovú alebo bakalársku prácu do česko-slovenskej prestížnej súťaže.

Diplomová práca 2014 prebieha do 18. 7. 2014, kedy je možné prihlásiť prácu do jednej z troch kategórií. Presné informácie hľadajte na stránkach www.diplomovaprace.cz.

Okrem lukratívnych výhier – 3x 50 000 Kč, 1x 10 000 Kč, 1x 5 000 Kč a 3x 1 000 Kč autori najlepších prác môžu získať pracovnú zmluvu vo významných spoločnostiach.

Ďalšie študentské súťaže

Pripravujeme pre Vás zoznam najatraktívnejších súťaží, do ktorých sa môžete zapojiť. Sledujte web mediamatika.sk, prípadne Facebook.

TOP

Voľný čas


Zobraziť na väčšej mape

Kultúra

Stanica Záriečie

Ak chceš zažiť koncerty, výstavy, workshopy, festivaly a množstvo ďalších akcií, na ktorých môžeš stretnúť naozaj zaujímavých ľudí, zájdi do Stanice Záriečie. Ďalšie info na stránke stanice.

Kino CineMax

Kino ponúka každý týždeň množstvo filmov pre rôzne typy divákov. Finančne zaujímavé sú O2 utorky pre držiteľov O2 kariet, kedy môžeš zobrať so sebou kamoša a zaplatíte iba za 1 lístok. Ak nemáš O2 kartu, v kine ti dajú zľavu na ISIC. CineMax sa nachádza v OC MAX (Solinky). Film si môžeš vybrať na oficiálnej stránke kina.

Multikino City Cinemas

Multikino v OC Mirage má výhodnú polohu v centre mesta, nachádza sa pri Farskom kostole. Používa kvalitné technológie a tak dokáže divákom ponúknuť filmy so super obrazom a zvukom. Študentom na základe ISIC karty poskytuje zľavu na vstupnom. Program spolu s ďalšími informáciami nájdeš na oficiálnej stránke kina.

Filmový klub MKD

Ak máš chuť na trochu netradičné filmy, je tu pre teba katedrový filmový klub. Každú stredu vysiela jeden nekomerčný film doplnený o lektorský úvod, zameraný na stručný rozbor filmu. Viac na www.mediamatika.sk/filmovy-klub-mkd

Bábkové divadlo

je síce pre deti, ale každý mesiac sú Večerné stredy pre dospelých – naozaj výborné predstavenia. Viac na www.bdz.sk

Mestské divadlo

Dráma i humor, domáca scéna i hostia. Divadlo sa nachádza sa v centre mesta, vedľa Mirage Shopping Center, preto je k nemu z hociktorej časti mesta dobrý prístup. Lístky si môžeš zakúpiť v pokladnici alebo na webovej stránke divadla, ako študent máš 50% zľavu na vstupnom. Kompletný program a informácie nájdeš na stránke divadla .

Považská galéria

výstavy výtvarného umenia slovenských i zahraničných umelcov do Považskej galérie, stála expozícia diel významného umelca Vincenta Hložníka. Na Námestí Andreja Hlinku (pri starom Tescu). Okrem pondelka otvorené pre verejnosť každý deň. www.pgu.sk

Vzdelanie

Ústav celoživotného vzdelávania

Ponúka odborné a jazykové vzdelávanie na všetkých úrovniach. Študenti ŽU tak majú možnosť rozšíriť svoje vedomosti či už v oblasti cudzích jazykov alebo v odbornej oblasti za zvýhodnené ceny. Všetko podstatné sa dozvieš na stránke www.ucv.uniza.sk.

Krajská knižnica

Nachádza sa neďaleko internátov Hliny, smerom k Auparku (na bulvári). Za čitateľský preukaz zaplatí študent VŠ 2,50 EUR. Súčasťou knižnice je Britské centrum, ktoré sprístupňuje knihy v anglickom jazyku.  Všetky informácie nájdeš na stránke knižnice.

Univerzitná knižnica ŽU

Knižnica sa nachádza oproti jedálne Nová Menza. Poplatok pre študenta VŠ je 1,66 EUR. UK ŽU je registračným miestom Slovenskej národnej knižnice pre sprístupňovanie svetových databáz prostredníctvom informačného portálu  eiz.snk.sk , ktoré využijete najmä pri písaní záverečnej práce. Oficiálna stránka knižnice ukzu.uniza.sk

Študentské organizácie

Fototklub GAMA

Ak rád fotíš, staň sa členom univerzitného fotoklubu. Fotoklub sa schádza každý utorok počas školského roka o 20 hod. v miestnosti H/215 na internátoch Veľký Diel.  Viac o fotoklube nájdeš na stránke gama.uniza.sk.

AIESEC Žilina

Medzinárodná študentská organizácia ktorá organizuje rôzne tréningy, semináre, workshopy, konferencie, diskusie a stretnutia s manažérmi firiem. Môžeš tak získať pracovné skúsenosti v odbore, ktorý ťa zaujíma a ktorému sa chceš v budúcnosti venovať.

Časopis ŽUŽO

Ak ťa baví žurnalistika, vyskúšaj si svoje zručnosti v študentskom časopise ŽUŽO. Viac na zuzo.sk

Šport

Turistika v okolí Žiliny

Tento kraj je možné využívať rozmanito – v lete prechádzkami po turistických chodníkoch alebo na bicykli a v zime prostredníctvom lyžovačiek. Turistické mapy a trasy v  Malej Fatre nájdeš na stránkach hiking.sk/hk/li/-mala_fatra.html  a leto.vratna.sk . Ak je zima, vonku meter snehu a práve máš so sebou lyže, stačí kliknuť na: zima.vratna.sk.

Telesná na škole

Vybrať si môžeš z viac ako 20 druhov športu a suma, ktorú zaplatíš za školský rok je naozaj výhodná. Keďže ide o výberový predmet získaš k super postave navyše aj 2 kredity. Všetky potrebné info sa dozvieš na stránke utv.uniza.sk.

Mestská krytá plaváreň

Plaváreň sa nachádza na trase medzi intrákmi Hliny a univerzitou, takže kedykoľvek si tu môžeš aktívne odpočinúť od školy. Ako študent  máš výhodné vstupné či už v rámci telesnej výchovy alebo kedykoľvek vo svojom voľnom čase. Bližšie informácie nájdeš na: www.plavarenzilina.sk.

Vodné dielo Žilina

Obľúbené rekreačné miesto. Má dobrú prístupnosť mestskou dopravou aj autom. Takmer 11 km chodník okolo vodnej nádrže na bicyklovanie, korčuľovanie, behanie. Vedľa nájdete minigolf, plážový volejbal, bedminton, v lete možnosť vyskúšať vodné športy.

Cyklistické trasy

Cyklistické mapy a trasy v Malej Fatre je možné nájsť na stránke cyklo.hiking.sk/hk/li/-mala_fatra.html . Túto oblasť je lepšie kvôli jej vysokohorskej nadmorskej výške spoznávať na bicykli v období mimo zimy.

Výlety po okolí

V Žiline a jej okolí je množstvo kultúrnych pamiatok (budovy v centre mesta, hrady, expozície), krásnych kútov prírody (Národný park Malá Fatra,  prírodné rezervácie a pamiatky), perfektné príležitosti na športy (lyžovanie, bicyklovanie, turistika, paraglajding,…). Podrobne a prehľadne spracované informácie o všetkom, vrátane tipov na výlety, zaujímavosti a kontaktov nájdete na stránkach Turistickej informačnej kancelárie Žilina.

Zábava

Kluby

Ak si diskofil a rád žúruješ, Boonker club je pre teba tým pravým miestom. Každý utorok diskotéka, každú druhú stredu nová tématická akcia (Oposite party, Back TO the 90 ‘ s…) Ďalšou diskotékou fungujúcou každý utorok je Ulalala. Obidva tieto podniky majú navyše vynikajúcu polohu, pretože sa nachádzajú 5 minút chôdze od intráku Hliny.

Kaviarne, bary

Príjemným miestom na posedenie s kamošmi je vináreň Levická viecha. Tento malý útulný podnik ponúka rôzne druhy sudových, fľaškových a v zime tiež varených vín za veľmi rozumné ceny. Ak práve nemáš chuť na víno, s kamošmi si môžeš posedieť v kaviarni Menza. A ak nemáš chuť ani sedieť môžeš si tu zahrať bowling, šípky alebo kalčeto. Ak chceš prežiť akčnejší večer, môžeš využiť lezeckú stenu spojenú s barom v K2, ktorá je jedinou Žiline.

Všetky tieto 3 podniky sa nachádzajú v areáli Internátov Hliny.

Vyplnenie voľných okien v rozvrhu

Lesopark

Krásne miesto v prírode neďaleko školy, ideálne na odreagovanie sa najmä v teplých dňoch. V tých chladnejších sa však môžeš zohriať v kaviarni, ktorá je súčasťou areálu.

Menza

Ak si hladný, najesť sa môžeš v Novej Menze, Starej Menze a v Cafetérii Rektorát (školský bufet). Najskôr si však musíš na svoj účet (na kartu ISIC) vložiť peniaze. Urobiť tak môžeš vo všetkých troch spomínaných zariadeniach.  Jedlo sa dá objednať deň vopred (do 19:00) na objednávkovom termináli v Novej aj Starej Menze  a tiež jednoducho cez internet. Otváracie hodiny jednotlivých zariadení, cenník , jedálny lístok a ďalšie informácie hľadaj na stránke www.novamenza.sk .

OC Dubeň

Najbližšie obchodné centrum pri univerzite. Nájdeš tu množstvo obchodov,  fastfoodov, reštaurácií a aj potraviny. Viac sa dozvieš na stránke  www.ocduben.sk.

Palova búda

Najvhodnejšia voľba v prípade, že máš v rozvrhu voľný blok. Pri teplom či studenom nealko nápoji si  môžeš zahrať rôzne spoločenské hry, ktoré sa tu dajú požičať.