O projektoch

Mediamatika a kultúrne dedičstvo je moderný študijný  odbor, ktorý ponúka široký priestor pre uplatnenie tvorivých nápadov a riešení. Použitím nadobudnutých teoretických poznatkov majú študenti možnosť získať praktické skúsenosti aplikáciou rôznorodých prístupov k tvorbe a prezentácii informácie. V projektoch sa oboznamujú s grafickou, textovou, audiovizuálnou, zvukovou a multimediálnou stránkou produkcie.

TOP

Grafika

V rámci študijného programu Mediamatika a kultúrne dedičstvo majú študenti možnosť pracovať na grafických projektoch zameraných na tvorbu propagačných materiálov, logotypu, korporátneho dizajnu, tlačovín, fotografie a fotomanipulácie s použitím grafických editorov od firmy Adobe.

TOP

Video

Vďaka seminárom zameraným na audiovizuálnu tvorbu sa študenti začlení do tímov podieľajú na tvorbe krátkych videí, v ktorých preukazujú svoje technické, režisérske, organizačné, ale aj herecké schopnosti.

Výsledky svojej práce môžu prezentovať na podujatiach organizovaných katedrou. Súhrnná zbierka videí sa nachádza na katedrovom profile portálu YouTube, sociálnej sieti zameranej na zdieľanie krátkych videí a filmov.

TOP

Zvuk

Záznam, spracovanie a úprava zvuku je ďalšou oblasťou, kde môžu študenti uplatniť nadobudnuté znalosti. Ukazuje sa, že aj jednoduché zvuky, spracované vo voľne dostupnom editore môžu vyústiť do zaujímavých a kreatívnych výstupov. Najlepšie študentské práce boli prezentované v slovenských a českých rádiách pri interview s Mgr. art Marekom Piačekom.

Uvedený zostrih skladieb zachytáva špecifické zvuky predmetov, miest a situácií.

TOP

Storytelling

Vo väčšine firiem prevládajú  tradičné prezentácie zamerané na  kvantitu, dáta, štatistiky… Efektívnosť  týchto nástrojov je otázna najmä kvôli hrozbe informačného preťaženia. Moderné organizácie sa pozerajú po nástrojoch zameraných skôr na syntézu ako analýzu. Psychológovia prinášajú dôkazy o tom, že na zachytenie významu v mysli je storytelling vhodnejší ako surové dáta (Heeg, 2011). Poslucháč si prepája a ukotvuje zmysluplným spôsobom udalosti príbehu do svojho poznatkového aparátu.Takto ukotvené poznatky v našej mysli sú ukotvené hlbšie a zmysluplnejšie ako cez klasické metódy vzdelávania – generalizáciu, konceptualizáciu a kategorizáciu poznania.

Študenti sú na predmete Manažment znalostí vedení k tomu, aby v 3-4 člennom tíme vytvorili digitálny príbeh v ktorom pútavým spôsobom zachytia odborné poznatky, ktoré dostanú od vyučujúceho v klasickej textovej forme odborných prednášok. Hodnotí sa kreativita a prepracovanosť  videa  a schopnosť preniesť odborné poznatky svojím príbehom.

TOP

Tímové projekty

V priebehu druhého stupňa štúdia majú budúci absolventi možnosť pracovať na tímových projektoch z predmetov organizácia poznania a mediamatika 3, ktorých hlavným účelom je rozvíjanie schopnosti riadenia a kooperácie v skupine.

Samotné projekty sa dotýkajú širokého okruhu tém a študenti si ich volia na základe svojich záujmov a skúseností.

Organizácia poznania:

  • Sociálna sieť – prezentácia študentských prác odboru Mediamatika a kultúrne dedičstvo
  • Nápad – sumarizácia poznatkov a informácií potrebných k realizácií inovatívnych nápadov
  • Horor – usporiadanie podujatia Hororová noc na Lietavskom hrade
  • Mediamatický slovník – slovník najdôležitejších pojmov pre študenta Mediamatiky a kultúrneho dedičstva
  • Boj - teoretická a praktická ukážka bojových umení
  • Cesta – kreatívne spracovanie pojmu cesta v živote človeka
  • Médium – flashová animácia venovaná médiu
  • Voľby – projekt rozoberajúci voľby, pred ktorými stoja jednotlivci a ľudstvo 
TOP

Záverečné práce

Diplomové a bakalárske práce poskytujú študentom veľký priestor pre spracovanie tém, ktoré ich bezprostredne oslovujú – témy totiž nie sú prideľované, študenti si ich sami môžu navrhnúť (samozrejme v rámci hraníc študovaného odboru a s konzultáciou školiteľa). V uvedenom zozname nájdete výber z najlepšie hodnotených prác realizovaných na Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva.

Diplomové a bakalárske práce: