Rozvrhy a skupiny

Denní študenti: Rozvrhy sú rozdelené podľa jednotlivých skupín v ročníkoch, dostupné v zdieľaných kalendároch nižšie. Pozor! V rozvrhoch sú nahodené všetky voliteľné predmety (aj tie, ktoré nemáte zapísané – preto si skopírujte kalendár do svojho a vymažte predmety, ktoré sa vás netýkajú).

1) Rozdelenie do skupín
Každý študent patrí v rámci ročníku do skupiny A/B/C/D/E. Pokiaľ neviete, do ktorej skupiny patríte, pozrite si najskôr rozdelenie do skupín (pozn: zaradenie do skupín je nemenné). Rozdelenie do skupín

2) Pridanie kalendára Vyberte si svoj ročník a skupinu, kliknite na kalendár – zobrazí sa vám váš rozvrh. Kliknutím v pravom dolnom rohu na “+ Google Kalendár” si pridáte kalendár do svojho a potom môžete odstrániť predmety, ktoré nemáte zapísané (študenti opakujúci niektoré predmety si naopak môžu nahodiť kalendáre obidvoch ročníkov a namiešať podľa vlastného študijného plánu :).

Bakalárske štúdium

1. ročník - rozvrhy pre jednotlivé krúžky:

A   B   C  D   E

2. ročník - rozvrhy pre jednotlivé krúžky:

A   B   C  

3. ročník – rozvrhy pre jednotlivé krúžky:

A   B   C  

 

Magisterské štúdium

1. ročník – rozvrhy pre jednotlivé krúžky:

A   B     C  

2. ročník – rozvrhy pre jednotlivé krúžky:

A   B

Poznámky

 • Zdieľaný kalendár umožňuje vidieť aj jednotlivé rozvrhy vyučujúcich, sú dostupné i ich profile v Zozname vyučujúcich. Stačí si pridať ich kalendár.
 • Rozvrh si je možné jednoducho vytlačiť v aplikácií Google Kalendár (odkaz “tlačiť” vpravo hore).
 • Po zobrazení si kalendár môžete pridať medzi svoje kalendáre – kliknutím na tlačidlo vpravo dole (“pridať” alebo “add”).

Mapka areálu univerzity

Ťahák k učebniam

 • Učebne NS01 – NS26 sa nachádzajú v budove NS – veľký diel
 • Učebne NC12, NC13, … sa nachádzajú v budove Strojníckej fakulty
 • Učebne označované AC13, AE13, AF,14, Aula 1-6, … sa nachádzajú v priestoroch novej budovy v častiach C, E, F
 • Učebne AA11, AA12, AA13, AA14 sa nachádzajú v budove rektorátu na 1.poschodí
 • Učebne začínajúce písmenom F, napr. FA 103, FA 105, FB 107, … sa nachádzajú v priestoroch Fakulty špeciálneho inžinierstva (pri autobusovej stanici)
TOP

Povinne voliteľné predmety

Zápis predmetov do prvého ročníka

Bakalárske štúdium: Pri zápise do prvého ročníka si vyberáte povinne voliteľné predmety iba pre zimný semester. Predmety na letný semester si musíte vybrať najneskôr do 15.11.2014.

Magisterské štúdium: Predmety na oba semestre si vyberáte pri zápise do prvého ročníka magisterského štúdia.

Zápis predmetov do vyšších ročníkov

Bakalárske aj magisterské štúdium: Povinne voliteľné predmety si vyberáte vždy na nasledujúci akademický rok pre oba semestre (zimný aj letný), a to najneskôr do 16.3.2015.

Prihlásenie sa na PV predmety

Prihlásenie na PV predmety uskutočňujete nasledovne:

 • Elektronicky, vyznačením vybraných predmetov do formulára:

1bc (LS)   2bc (ZS+LS)     3bc (ZS+LS)

1mgr (ZS+LS)    2mgr (ZS +LS)

 

Poznámky:

 • Vypĺňať formulár môžu iba študenti, ktorí sú prihlásení pod kontom @mediamatika.sk (okrem prvých ročníkov)
 • Pred odoslaním formulára si zvoľte možnosť odoslať kópiu na mejl, aby ste mali poznačené, aké predmety ste si zvolili (zmena totiž nie je možná).

Pokyny k prihláseniu sa na PV predmety

 • Pre každý semester si vyberáte vždy 1 cudzí jazyk a 2 ďalšie povinne voliteľné predmety.
 • V prípade záujmu si môžete zapísať aj viac ako 2 predmety, no do prihlášky je potrebné uviesť, ktoré sú hlavné, a ktoré doplnkové. Ak si raz zapíšete nejaký predmet, stáva sa pre Vás povinným, t.j. musíte ho absolvovať.
 • Predmety si vyberáte zo skupiny vašej špecializácie, t,j, smeru štúdia, ktorý si volíte v 1. ročníku. Viac informácií o špecializáciách nájdete v časti Študijné programy.
 • Predmety v rámci jednej profilácie sú previazané prerekvizitami (teda podmieňujúcimi predmetmi). To znamená, že ak by ste chceli prestúpiť medzi profiláciami, je potrebné, aby ste najskôr absolvovali všetky podmieňujúce predmety z nižších ročníkov. Obsahy všetkých predmetov si môžete pozrieť v Zozname predmetov.
 • Pri výbere povinne voliteľných predmetov si môžete vybrať aj výberové predmety. Rovnako aj v tomto prípade, ak si predmet zapíšete, musíte ho absolvovať.

Tip: Absolvovanie viacerých predmetov vám môže pomôcť pri prechode do vyššieho ročníka a pri vylepšení priemeru. Ten je dôležitý pre prospechové štipendium, ale aj pre prijatie na magisterský stupeň štúdia bez prijímacích skúšok.

TOP

Zoznam predmetov

Z povinne voliteľných predmetov si vyberáte v každom semestri vždy 1 cudzí jazyk a minimálne 2 ďalšie predmety zo skupiny špecialiácie (smeru), ktorú si volíte v prvom ročníku pre celé ďalšie štúdium. V bakalárskom stupni sú 3 smery štúdia – kultúrne dedičstvo, mediálno-manažérsky smer a informačno-technický smer. Zo skupiny predmetov vášho smeru si vyberáte 2 predmety. V magisterskom stupni si 1 predmet vyberáte z predmetov hlavných smerov – kultúrne dedičstvo, nové médiá, vizuálna komunikácia a manažment informácií – a druhý zo skupiny doplňujúcich predmetov. Viac informácií o špecializáciách nájdete v časti Študijné programy. Výberové predmety sú dobrovoľné. Postup prihlasovania sa na povinne voliteľné a výberové predmety nájdete v časti Povinne voliteľné predmety. Povinne voliteľné a výberové predmety v aktuálnom akademickom roku otvára katedra podľa jej súčasných možností (t.j. nie všetky zverejnené predmety budú v aktuálnom roku zabezpečované). Výučbu v predmet je možné realizovať len v prípade, že sa naň prihlási minimálne 10 študentov.

Prvý ročník bakalárskeho štúdia

ZIMNÝ SEMESTER LETNÝ SEMESTER
Povinné Povinne voliteľné a výberové Povinné Povinne voliteľné a výberové
 • Teória komunikácie 1
 • Informačno-komunikačné technológie
 • Psychologická propedeutika
 • Ročníkový projekt 1
 • Úvod do dejín 1
 • Mediamatická propedeutika
 • Grafické editory 1
 • Dokumentológia 1
 • Anglický jazyk 1
Smer kultúrne dedičstvo:

 • Biografistika

Mediálno-manažérsky smer:

 • Masmediálne systémy 1

Informačno-technický smer:

 • Algoritmické myslenie

Výberové predmety:

 • Telesná výchova
 • Nemecký jazyk 1
 • Latinský jazyk 1
 • Maďarský jazyk 1
 • Sociálno-psychologický výcvik
 • Výtvarná príprava
 • Praktikum z teórie komunikácie 1

 

 • Teória komunikácie 2
 • Ročníkový projekt 2
 • Úvod do dejín 2
 • Anglický jazyk 2
 • Dokumentácia kultúrneho dedičstva 1
 • Vybrané kapitoly z ekonómie
 • Tvorba webu
 • Štatistické metódy
 • Sociálna psychológia
 • Audiovizuálna tvorba
Smer kultúrne dedičstvo:

Mediálno-manažérsky smer:

 • Masmediálne systémy 2

Informačno-technický smer:

Výberové predmety:

 • Telesná výchova
 • Nemecký jazyk 2
 • Latinský jazyk 2
 • Maďarský jazyk 2
 • Praktikum z teórie komunikácie 2

Druhý ročník bakalárskeho štúdia

 ZIMNÝ SEMESTER  LETNÝ SEMESTER
Povinné Povinne voliteľné a výberové Povinné Povinne voliteľné a výberové
Smer kultúrne dedičstvo:

 • Knižná kultúra 2
 • Ochrana dokumentov 1

Mediálno-manažérsky smer:

 • Mediálny ateliér
 • Praktikum z mediálnej komunikácie 1

Informačno-technický smer:

 • Tvorba aplikácií pre web 1
 • Architektúry zariadení

Výberové predmety:

 • Telesná výchova
 • Nemecký jazyk 3
 • Latinský jazyk 3
 • Maďarský jazyk 3
 • Štatistické spracovanie dát
 • Programovanie 1
 • Ročníkový projekt 4
 • Anglický jazyk 4
 • Manažment 2
 • Úvod do dejín kultúry 2
 • Organizácia poznania
 • Úvod do estetiky
 • Marketing 1
 • Jazyková kultúra
Smer kultúrne dedičstvo:

 • Ochrana dokumentov 2
 • Dokumentológia 2
 • Muzeológia a archívnictvo 1

Mediálno-manažérsky smer:

 • Praktikum z mediálnej komunikácie 2
 • Vizuálna kultúra 2

Informačno-technický smer:

Výberové predmety:

 • Telesná výchova
 • Nemecký jazyk 4
 • Latinský jazyk 4
 • Maďarský jazyk 4
 • Programovanie 2
 • Grafické editory 2

Tretí ročník bakalárskeho štúdia

ZIMNÝ SEMESTER LETNÝ SEMESTER
Povinné Povinne voliteľné a výberové Povinné Povinne voliteľné a výberové
 • Anglický jazyk 5
 • Nemecký jazyk 5

Smer kultúrne dedičstvo:

 • Vybrané kapitoly z hmotného kultúrneho dedičstva
 • Ochrana dokumentov 3
 • Knižnično-informačné systémy a služby
 • Pamäťové inštitúcie

Mediálno-manažérsky smer:

 • Praktikum z mediálnej komunikácie 2
 • Audiovizuálna tvorba
 • Vizuálna kultúra 3
 • Manažérske simulácie

Informačno-technický smer:

 • Tvorba aplikácii pre web 3
 • Elektronické obchodovanie 2
 • Audiovizuálna tvorba
 • Vizuálna kultúra 3

Výberové predmety:

 • Telesná výchova
 • Vybrané kapitoly z rétoriky
 • Záverečná práca
 • Seminár k záverečnej práci 2
 • Etické aspekty mediamatiky 2
 • Anglický jazyk 6
 • Nemecký jazyk 6

Výberové predmety:

Prvý ročník magisterského štúdia

Pre akademický rok 2015/2016 vám pri výbere hlavných smerov a doplňujúcich povinne voliteľných môže pomôcť nasledujúci zdieľaný dokument:

https://docs.google.com/a/mediamatika.sk/spreadsheet/ccc?key=0ArXEWrX9HY5wdC1QLXVzRlZfOENJaUEtUG82dmUwZFE#gid=0

ZIMNÝ SEMESTER LETNÝ SEMESTER
Povinné Povinne voliteľné a výberové Povinné Povinne voliteľné a výberové
 • Teoretické základy informačnej vedy 1
 • Informačné systémy 1
 • Mediamatika 1
 • Manažment znalostí
 • Logika
 • Jazyková kultúra
 • Anglický jazyk 1
 • Nemecký jazyk 1

Predmety hlavných smerov:

 • Kultúrne dedičstvo 1
 • Nové médiá 1
 • Vizalizácia informácií 1
 • Manažment informácií 1

Doplňujúce predmety:

 • Muzeológia a archívnictvo 1
 • Biografistika 1
 • Mediálna produkcia 1
 • Typografia a editorstvo 1
 • Datamining
 • Semiotika médií
 • Prirodzený jazyk

Výberové predmety:

 • Telesná výchova
 • Latinský jazyk 1
 • Maďarský jazyk 1
 • Video streaming
 • Anglický jazyk 2
 • Nemecký jazyk 2

Predmety hlavných smerov:

 • Kultúrne dedičstvo 2
 • Nové médiá 2
 • Vizualizácia informácií 2
 • Manažment informácií 2

Doplňujúce predmety:

 • Muzeológia a archívnictvo 2
 • Biografistika 2
 • Slovenská literatúra 1
 • Mediálna produkcia 2
 • Typografia a editorstvo 2
 • Webová analýza
 • Vyhľadávanie v databázach

Výberové predmety:

 • Telesná výchova
 • Fotografia
 • Video streaming
 • Latinský jazyk 2
 • Maďarský jazyk 2

Druhý ročník magisterského štúdia

ZIMNÝ SEMESTER LETNÝ SEMESTER
Povinné Povinne voliteľné a výberové Povinné Povinne voliteľné a výberové
 • Anglický jazyk 3
 • Nemecký jazyk 3

Predmety hlavných smerov:

 • Kultúrne dedičstvo 3
 • Nové médiá 3
 • Vizualizácia informácií 3
 • Manažment informácií 3

Doplňujúce predmety:

 • Muzeológia a archívnictvo 3
 • Slovenská literatúra 2
 • Vybrané kapitoly z etiky nových médií
 • Optimalizácia pre vyhľadávače
 • Bibliometria a infometria
 • Úvod do umelej inteligencie a expertné systémy
 • Filozofia informácie

Výberové predmety:

 • Telesná výchova
 • Latinský jazyk 3
 • Maďarský jazyk 3
 • Video streaming
 • Vedecká komunikácia
 • Informačná politika
 • Teoretické základy informačnej vedy 4
 • Manažment kvality
 • Seminár k záverečnej práci
 • Záverečná práca
 • Anglický jazyk 4
 • Nemecký jazyk 4

Výberové predmety:

 • Telesná výchova
 • Latinský jazyk 4
 • Maďarský jazyk 4
 • Video streaming

 

TOP

Manuál študenta

Zástupcovia študijných skupín

Pre komunikáciu s katedrou si každý krúžok vyberie jedného zástupcu. Zástupcu si určíte na začiatku každého akademického roku a jeho meno je potrebné nahlásiť študijnému poradcovi do konca 3. týždňa zimného semestra.

Študijní poradcovia

Študijný poradca je kontaktnou osobou katedry pre daný ročník. Pre akademický rok 2014/2015 sú študijní poradcovia pre jednotlivé ročníky určení nasledovne:

1. ročník bakalárskeho štúdia: Mgr. Jarmila Majerová, PhD.

2. ročník bakalárskeho štúdia: Mgr. Eva Augustínová, PhD.

3. ročník bakalárskeho štúdia: PhDr. Marcela Katuščáková, PhD.

1. a 2. ročník magisterského štúdia: RNDr. Eva Capková

Študijné oddelenie

Informácie o zápisoch, štipendiách, školnom, ubytovaní, kreditovom systéme a iných oficiálnych procesoch spadajú pod študijné oddelenie – viď. časť Študijné oddelenie.

Zaujímavé linky

Slovník mediálnej a informačnej gramotnosti

Dôležité stránky

Systém elektronického vzdelávania

 • Web: E-vzdelávanie ŽU
 • Prihlásenie sa na skúšky, kontrola elektronického zápisu známok a kontrola osobných údajov

Moodle

 • Web: Moodle
 • Študijné materiály k predmetom, odovzdávanie prác a zadaní, možnosť elektronických testov

Fakulta humanitných vied

Pripojenie wifi a EZP

Univerzitná knižnica

 • Web: Univerzitná knižnica
 • Vyhľadávanie v publikáciách a záverečných prácach, ktoré sú dostupné v centrálnej knižnici, ale aj priamo na KMKD

Iné dôležité stránky