Zadania záverečných prác

Témy záverečných prác

Témy/okruhy záverečných prác pre akademický rok 2015/2016 sú dostupné v zdieľanom dokumente:

Školiteľ záverečných prác

Školiteľom pre záverečné práce môže byť:

Pre bakalárske práce:

 • Vyučujúci z KMKD a iných súčastí ŽU
 • Vyučujúci z iných univerzít
 • Doktorand denného štúdia v oblasti knižnično-informačných vied
 • Odborník z praxe s ukončeným min. II. stupňom vysokoškolského vzdelania

Pre diplomové práce:

 • Vyučujúci z KMKD a iných súčastí ŽU s ukončeným alebo prebiehajúcim vzdelaním III. stupňa
 • Vyučujúci z iných univerzít s ukončeným alebo prebiehajúcim vzdelaním III. stupňa
 • Odborník z praxe s ukončeným min. II. stupňom vysokoškolského vzdelania

Schvaľovanie zadaní: september 2016

Postup odovzdávania zadaní

Tlačivo pre vypĺňanie zadania záverečnej práce:

Zadanie záverečnej práce

Tlačivo treba vyplniť v spolupráci so školiteľom a školiteľom podpísané tlačivo doniesť na sekretariát katedry (Kataríne Ondruškovej) najneskôr do 30.9.2016 !!!

Pokyny k vypĺňaniu tlačiva:

 • Zadanie je písané v neurčitom tvare.
 • Záverečná práca nemôže byť zadaná za fiktívnych podmienok (t.j. ak študent pracuje s firmou, vždy musí ísť o reálny subjekt, ak robí propagačné materiály, tak musia mať reálny účel využitia).
TOP

Obsah záverečných prác

Bakalárska práca

Bakalárska práca môže mať charakter:

 • Praktického výstupu vytvoreného na základe odborných teoretických východísk (napr. mediálny, propagačný alebo grafický produkt).
 • Výsledkov výskumu, ktorý bol realizovaný na základe odborných teoretických východísk (dotazníkový prieskum, prípadové štúdie, analýza textu a pod.).
 • Teoretickej štúdie prinášajúcej nové spracovanie odbornej a vysoko špecifickej oblasti.

Praktická časť práce nemôže byť realizovaná za fiktívnych podmienok (t.j. vždy je nutné mať konkrétnu firmu, príp. konkrétny účel použitia výstupov).

Požadovaný minimálny rozsah práce: 54 000 znakov vrátane medzier (t.j. cca 30 normostrán).

Diplomová práca

Diplomová práca môže mať charakter:

 • Praktického výstupu vytvoreného na základe teoretických východísk v úzko špecifickej oblasti, ktorý je využiteľný v praxi (napr. mediálny, propagačný alebo grafický produkt).
 • Výsledkov výskumu realizovaného na základe úzko špecifikovaného výskumného problému vyplývajúceho z odborných teoretických východísk, ktorý prináša nové výsledky pre teóriu a prax (metódy kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu).

Praktická časť práce nemôže byť realizovaná za fiktívnych podmienok (t.j. vždy je nutné mať konkrétnu firmu, príp. konkrétny účel použitia výstupov). Oproti bakalárskej práci musí študent preukázať schopnosť originálneho spracovania problematiky, ktorá je predmetom jeho práce.

Požadovaný minimálny rozsah práce: 90 000 znakov vrátane medzier (t.j. cca 50 normostrán).

Doplňujúce informácie

Citačná etika

Záverečné práce sa riadia základnými princípmi etiky citovania. Všetky preberané informácie, definície, modely, triedenia a myšlienky je potrebné označiť odkazom na pôvodný dokument. Problematika citovania a bibliografických odkazov je riešená v predmetoch k záverečným prácam.

Náležitosti záverečných prác

Obsah záverečnej práce je potrebné spracovať s využitím vedeckých metód, najmä analýzy, syntézy, komparácie a hodnotenia. Formálnu a grafickú úpravu záverečných prác a iné informácie získate na predmetoch:

Dôležité dokumenty:

Katedrová šablóna pre písanie BP a DP

Kódy záverečných prác pre akademický rok 2015/2016

Aktuálne dokumenty na Crzp.sk

Iné záverečné a kvalifikačné práce:

 • Informácie o rigoróznej práci v časti
  Rigorózna skúška
  .
 • Informácie o dizertačnej práci v časti Doktorandské štúdium (dostupné čoskoro).
TOP

Odovzdanie a posudky

Bakalárske a diplomové práce sa odovzdávajú nasledovne, pričom práca bude prevzatá, iba ak splníte všetky uvedené náležitosti:

 • Odovzdanie elektronicky vo formáte pdf do systému systému Evidencie záverečných prác ŽU pre účely kontroly originality v CRZP SR.
  • Termíny: do 22.8.2016  pre  bakalárske aj diplomové práce.
 • Odovzdanie v tlačenej verzii na sekretariáte KMKD v pondelok – piatok, 8.00-10.00 a 13.00-14.00 (v prípade neprítomnosti práce odovzdajte na sekretariát dekanky FHV ŽU v čase úradných hodín).
  • Termíny: do 23.8.2016 pre  bakalárske aj diplomové práce.

Vloženie do systému EZP ŽU

 • Systém Evidencie záverečných prác ŽU je dostupný TU.
 • Pri vkladaní vyberáte študijný odbor, ktorý je knižnično-informačné štúdia (mediamatika a KD je študijný program, a teda v EZP ho nevypĺňate).
 • Po vložení práce do systému je potrebné vyplniť, 2x vytlačiť a podpísať licenčnú zmluvu.
 • Po preverení originality v Centrálnom registri záverečných prác SR (cca do 5 dní po vložení) je zobrazený výsledok, t.j. percentuálna zhoda s inými prácami.

Odovzdanie práce na sekretariáte KMKD

 • Práca sa odovzdáva v jednom tlačenenom exemplári v tepelnej väzbe.
 • Chrbát a zadná strana väzby majú modrú farbu. Na chrbte väzby je potrebné mať vytlačené údaje: rok odovzdania práce, skratka typu práce a priezvisko a meno autora (napr. 2012 DP Tornáryová Ingrid). Údaje môžu byť vytlačené na nálepke a následne nalepené na chrbát väzby (ak nie je možné ich vytlačiť priamo na väzobnú lištu). Vďaka tomu budeme môcť v archíve v prácach vyhľadávať bez toho, aby sme ich museli manuálne individuálne vyberať :-). Pozrite si ukážkový obrázok väzby s údajmi na chrbte (autorkou je študentka Mária Greňová :-)).
 • Potrebné je odovzdať aj elektronickú verziu práce vrátane príloh v dvoch exemplároch na CD (DVD), a to vo formáte doc (docx, dot, dotx) a zároveň pdf.
 • CD (DVD) sú odovzdávané v papierovom obale a musia byť označené názvom záverečnej práce, menom a priezviskom študenta, typom práce a akademickým rokom (napr. Informačná architektúra, Ingrid Tornáryová, diplomová práca, 2011/2012).
 • Tlačená verzia práce musí byť zhodná s prácou vloženou do EZP.
 • Pri odovzdaní je potrebné doložiť:
  • 2x vyplnenú a študentom podpísanú licenčnú zmluvu z EZP.
  • Potvrdenie o vložení práce do systému EZP (tlačí sa spolu s licenčnou zmluvou, ale nezväzuje sa s ňou).
  • Vytlačené a podpísané vyhlásenie o vydaní práce, ak práca alebo jej časť bola alebo bude publikovaná.

Posudky záverečných prác

Externý školiteľ

V prípade, že máte externého školiteľa, ste povinní mu doručiť elektronickú alebo vytlačenú verziu práce (podľa dohody so školiteľom), vzhľadom na to, že jeden originál práce odovzávaný na KMKD pôjde oponentovi.

Váš externý školiteľ prostredníctvom interného tútora najneskôr do 7 dní od odovzdania práce:

 • zabezpečí doručenie podpísaného posudku záverečnej práce (v dvoch origináloch) poštou alebo osobne na sekretariát KMKD,
 • zabazpečí zaslanie elektronickej verzie posudku (kvôli vloženiu posudku do CRZP).

Externý školiteľ pri vypĺňaní posudku posudzuje aj originalitu práce, pričom vychádza z výsledku kontroly originality, ktorý mu doručí váš interný tútor.

Interný školiteľ a oponenti

V prípade interného školiteľa a oponentov prác zabezpečí posudky katedra (pozn. oponentov priraďuje KMKD po odovzdaní práce).

Kedy budete vidieť posudky?

Posudky školiteľa a oponenta vám budú sprístupnené 3 dni pred štátnymi záverečnými skúškami na sekretariáte KMKD.


Tlačivo posudku

Tlačivo pre posudok školiteľa aj oponenta

TOP

Štátnice

Predmety a okruhy bakalárskych štátnych skúšok

Štátne záverečné skúšky pozostávajú z obhajoby bakalárskej práce a odpovede z troch predmetov. Predmety si vyberáte z nasledujúcej ponuky:

 • Práca s informáciami a informačné zdroje (vyberáte si jeden z dvoch variantov)
 • Teória a prax mediamatickej komunikácie (vyberáte si jeden z dvoch variantov)
 • Tvorba pre nové médiá (vyberáte si jeden z troch variantov)
 • Organizácia a riadenie

Tézy pre bakalárske štátnice pre rok 2015/2016

Predmety a okruhy magisterských štátnych skúšok

Štátne záverečné skúšky pozostávajú z obhajoby diplomovej práce a odpovede z troch predmetov. Jeden predmet je povinný a dva si vyberáte.

Povinný predmet:

 • Mediamatika

Voliteľné predmety:

 • Práca s informáciami a informačné zdroje (vyberáte si jeden z dvoch variantov)
 • Sociálne a psychologické aspekty práce s informáciami
 • Tvorba pre nové médiá (vyberáte si jeden z dvoch variantov)
 • Organizácia a manažment v oblasti práce s informáciami
 • Kultúrne dedičstvo

Tezy pre magisterské štátnice pre rok 2015/2016

Prihlásenie sa na štátnu skúšku

Termíny pre štátne záverečné skúšky:

Termín bakalárskych štátnic: 5.9.2016

Termín magisterských štátnic: 5.9.2016

Na štátnu záverečnú skúšku sa prihlasujete v elektronickej podobe vyplnením elektronickej prihlášky na ŠS v priebehu apríla (presný termín ako aj tézy ŠS budú upresnené).  Prihláška je záväzná, kópiu elektronickej prihlášky si nechajte poslať mejlom.

Elektronická prihláška na ŠS – Bc.

Elektronická prihláška na ŠS – Mgr.

Dôležité upozornenie:

 • Kontrola štúdia pre študentov končiacich ročníkov je stanovená takto (študijné oddelenie FHV ŽU, Mgr. Katarína Poláčková, úradné hodiny):
  • denné bakalárske štúdium: 25.8.2016 od 9.00 do 11.00
  • externé bakalárske štúdium: 25.8.2016 od 9.00 do 11.00
  • denné magisterské štúdium: 25.8.2016 od 9.00 do 11.00
  • externé magisterské štúdium: 25.8.2016 od 9.00 do 11.00.


Harmonogram štátnych záverečných skúšok:

Harmonogram štátnych skúšok pre bakalárske štúdium

Harmonogram štátnych skúšok pre magisterské štúdium