Prečo študovať u nás

Kreativita, komunikácia, nové médiá, informačné systémy, masmédiá, tvorba webu, kultúrne dedičstvo, digitalizácia, grafický dizajn…

Mediamatika a kultúrne dedičstvo je mladý a moderný študijný program, ktorý sleduje aktuálne trendy a pripravuje svojich študentov v rôznych oblastiach pôsobenia mediálnej, informačnej či kultúrnej praxe. Aj ty sa môžeš vybrať svojou cestou a študovať presne to, čo ťa baví.

Mediamatika a kultúrne dedičstvo je študijný program, ktorý

 • sa zaoberá najmä informáciou, komunikáciou, médiami a digitálnou dokumentáciou,
 • učí študentov digitálne informácie vyhľadávať, tvoriť, spracovať, spravovať a organizovať, sprostredkovať a sprístupňovať najmä v internete,
 • pracuje so všetkými formami informácie – textovou, vizuálnou, multimediálnou, sociálnou, interaktívnou,
 • prináša najnovšie poznatky z oblasti digitalizácie informačných obsahov,
 • patrí pod knižnično-informačné štúdiá, so zameraním najmä na digitalizáciu a informáciu v sieti (v internete),
 • poskytuje 3 špecializácie v bakalárskom stupni a 4 špecializácie v magisterskom stupni štúdia, doktorandské a rigorózne štúdium
  (viac v časti Študijné programy).

Prečo mediamatika a kultúrne dedičstvo?

 • pokrýva potreby trhu po absolventoch, ktorí majú čiastočné humanitné a čiastočne technické vedomosti z oblasti webových a digitalizačných technológií, tvorby multimediálneho obsahu, riadenia, organizovania a ochrany informácií.
 • je to študijný program určený pre prax – informačný manažment, tvorba obsahu, nové médiá a ochrana informácií,
 • ako jediný odbor spolupracuje so Slovenskou národnou knižnicou, kde prebieha hlavná časť výučby pre špecializáciu ochrana informácií o kultúrnom dedičstve,
 • katedra od roku 2009 buduje Centrum excelentnosti Pamäť Slovenska, čo je špičkové digitalizačné stredisko a pracuje na viacerých výskumných, ale aj praktických projektoch (viac v časti Projekty a partneri)
 • spolupracuje s odborníkmi z praxe (viac v Zozname vyučujúcich),
 • katedra v súčasnosti poskytuje štúdium v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni a umožňuje vykonanie rigoróznej skúšky v študijnom odbore knižnično-informačné štúdiá.

TOP

Prijímacie skúšky

Bakalárske štúdium

Termín konania prijímacej skúšky: 15.6., 16.6. a  17.6.2016 (presný dátum, čas a miesto konania budú oznámené v pozvánke na prijímaciu skúšku).

Predpokladaný počet prijatých študentov: 72 pre dennú formu a 25 pre externú formu štúdia.

Z čoho pozostáva prijímacia skúška?

 • Test osobnostných predpokladov umožňujúci diferenciáciu rizík multidimenzionálnych výkonových schopností kognitívnych stratégií ako  potrebného predpokladu k absolvovaniu bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu. (Poznámka: Test prijímacej skúšky bude zabezpečovať externá firma.) Váha testu: 2/3.
 • Vedomostný test v rozsahu stredoškolského učiva z predmetov 

slovenský jazyk a literatúra, náuka o spoločnosti / občianska náuka a informatika. Váha testu: 1/3.

Čo okrem skúšky rozhoduje o prijatí?

 • Ďalšími hodnotiacimi a porovnávacími kritériami sú účasť a umiestnenie v národných a medzinárodných súťažiach, prípadne iné relevantné úspechy a ocenenia a mimoškolská činnosť v oblasti súvisiacej so študijným programom (max. 10% z celkového počtu bodov prijímacej skúšky).

Doktorandské štúdium

Termín konania prijímacej skúšky: 22.6. 2016 (presný čas a miesto konania budú oznámené v pozvánke na prijímaciu skúšku).

 • Podmienkou prijatia na 3. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.) je ukončenie 2. stupňa štúdia v rovnakom alebo príbuznom odbore.
 • Uchádzač sa prihlasuje na jednu z vypísaných tém dizertačnej práce, na ktorú si pripraví výskumný projekt.
 • Prijímacia skúška pozostáva z odbornej rozpravy o tomto projekte. V rámci rozpravy musí uchádzač preukázať predpoklady pre vedecko-výskumnú činnosť a dobrú orientáciu vo zvolenom odbore štúdia.
 • Prijímacie konanie má charakter konkurzu, a teda prijatí budú uchádzači s najlepšími projektami. Prihliada sa pritom na odborné skúsenosti, publikačnú činnosť, zahraničné pobyty a iné aktivity uchádzača.
 • Na jednu tému môže byť vybraný iba jeden uchádzač, pričom nie všetky témy musia byť v rámci konania obsadené.

Témy dizertačných prác

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2016/2017

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2015/2016

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2014/2015

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2013/2014

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2012/2013

Magisterské štúdium

Termín konania prijímacej skúšky: 23. 6. a 24. 6. 2016 (presný čas a miesto konania budú oznámené v pozvánke na prijímaciu skúšku).

Predpokladaný počet prijatých študentov: 54 pre dennú formu a 30 pre externú formu štúdia.

Podmienkou prijatia na 2. stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.) je ukončenie 1. stupňa štúdia (Bc.) v rovnakom alebo príbuznom odbore.

Z čoho pozostáva prijímacia skúška?

 • Osobnostný test umožňujúci diferenciáciu osobnostných predpokladov, rizík a kognitívnych stratégií ako potrebného predpokladu k absolvovaniu magisterského stupňa štúdia študijného programu. (Poznámka: Realizáciu prijímacej skúšky bude zabezpečovať externá firma).

Čo okrem skúšky rozhoduje o prijatí?

 • Ďalšími hodnotiacimi a porovnávacími kritériami sú účasť a umiestnenie v ŠVOUČ, prípadne iné relevantné úspechy a ocenenia a mimoškolská činnosť v oblasti mediamatiky a kultúrneho dedičstva (max 10% z celkového počtu bodov prijímacej skúšky).
 • Absolventi študijných programov mediamatika, dokumentácia kultúrneho dedičstva a mediamatika a kultúrne dedičstvo z FHV ŽUŽ (prípadne FPV ŽUŽ) so študijným priemerom v 1. stupni štúdia do 1,25 (vrátane štátnej záverečnej skúšky) budú prijímaní bez prijímacích skúšok.
 • Absolventi študijných programov mediamatika, dokumentácia kultúrneho dedičstva a mediamatika a kultúrne dedičstvo z FHV ŽUŽ získajú za prospech v 1.stupni štúdia bodové hodnotenie zodpovedajúce ich študijnému priemeru (vrátane štátnej záverečnej skúšky). (max 20% z celkového počtu bodov prijímacej skúšky).

TOP

Podávanie prihlášok

Čo je potrebné pre zúčastnenie sa prijímacích skúšok?

 • Vyplniť prihlášku na vysokoškolské štúdium – na tlačive, ktoré si môžete stiahnuť na stránkach Ministerstva Školstva na stiahnutie alebo v podobe elektronickej prihlášky cez Portál pre prijímacie skúšky Žilinskej univerzity.
 • Priložiť fotokópie výročných vysvedčení – len vtedy, ak nie je výpis známok potvrdený na prihláške strednou školou.
 • Priložiť životopis.
 • Priložiť potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Všetky vyššie uvedené dokumenty je potrebné zaslať do stanoveného termínu (uvedeného vpravo) na adresu:

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Aj v prípade elektronickej prihlášky, je potrebné ju vytlačiť, podpísať a aj s požadovanými prílohami zaslať na vyššie uvedenú adresu do stanovených termínov.

Doktorandské štúdium

K podávaniu prihlášok na doktorandské štúdium sa vzťahuje Oznam o prijímacom konaní na doktorandské štúdium.

Poznámky:

 • Na vysvedčení sa vypisujú len koncoročné známky. Vysvedčenie za 4. ročník je potrebné doručiť na študijné oddelenie podľa pokynov, ktoré budú uvedené v pozvánke na prijímacie konanie.
 • Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu nie je potrebné posielať.
 • Nekompletná prihláška, prípadne prihláška odoslaná po určených termínoch, nebude akceptovaná.
 • V prípade neúčasti na prijímacom konaní fakulta poplatok za prijímacie konanie nevracia.

Prihlášky na viaceré fakulty a študijné programy na ŽU

V prípade, že sa chcete zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách Žilinskej univerzity alebo viacerých študijných programov Fakulty humanitných vied ŽU, je potrebné, aby ste pre každý program vyplnili samostatnú prihlášku a uhradili poplatok za prijímacie konanie.

Zahraniční študenti

 • Českí študenti môžu použiť tlačivo prihlášky platné v ČR.
 • Pre uchádzačov z krajín EÚ platia rovnaké podmienky štúdia ako pre študentov zo Slovenska.
 • Študenti z krajín mimo EÚ študujú na základe medzivládnych dohôd alebo na vlastné náklady.
 • Od uchádzačov, ktorí neovládajú slovenský alebo český jazyk sa vyžaduje úspešne absolvovanie jazykovej prípravy na ŽU.

Informácie o prijímacom konaní: Študijné oddelenie Fakulty humanitných vied ŽU

 

Posledná aktualizácia informácií: 5.2.2016

Termíny a poplatky

Termíny pre podanie prihlášok

 • Bakalárske štúdium do 31. marca 2016
 • Magisterské štúdium: do 29. apríla 2016
 • Doktorandské štúdium: do 31. mája 2016
 • Rigorózna skúška:
  • Žiadosť o vykonanie rigoróznej skúšky kedykoľvek v priebehu roka, najmenej 6 mesiacov a najviac 12 mesiacov pred vykonaním rigoróznej skúšky.
  • Prihlášku na rigoróznu skúšku do 31. januára pre jarný termín a do 31. augusta pre jesenný termín.

Poznámka: rozhodujúci je dátum odoslania na pošte.

Poplatky za prijímacie konanie

 • 35 € pre bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium, aj pri elektronickej forme prihlášky
 • Pre rigoróznu skúšku sú poplatky uvedené v časti Rigorózna skúška.

Spôsob úhrady poplatku

 • Poštovou poukážkou typu U,
 • alebo bankovým prevodom.

Údaje pre platbu

Číslo účtu: 7000269925/8180

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu v tvare IBAN: SK52 8180 0000 0070 0026 9925

Variabilný symbol: 10831 pre bakalárske štúdium, 10832 pre magisterské štúdium, 10833 pre doktoranské štúdium.

Konštantný symbol: 0308

Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK52 8180 0000 0070 0026 9925.

TOP

Deň otvorených dverí 2016

Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva aj tento rok organizuje Deň otvorených dverí. Bude sa konať 26. 2. 2016. Od 9:00 – 13:00 je v štúdiu KMKD, naplánovaná oficiálna časť, kde majú uchádzači možnosť dozvedieť sa viac o ponúkaných odboroch a možnostiach štúdia. Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva po oficiálnej prezentácii organizuje aj “Afterparty”. Tešiť sa môžete na ukážky študentských prác, usmiatych vyučujúcich aj študentov, ktorí vám radi odpovedia na vaše otázky. Môžete si otestovať vaše praktické zručnosti v jednotlivých smeroch štúdia a čaká vás samozrejme občerstvenie!

Ako to vyzeralo predchádzajúce roky? Pozrite si krátku reportáž našich študentov:

Fotky z minulého roka:

 

Veríme, že tento rok nás prídete pozrieť aj vy! Tešíme sa!

 

Posledná aktualizácia 9.2. 2015