Bakalárske štúdium

Študijný program: Mediamatika a kultúrne dedičstvo.
Forma štúdia: denná aj externá.
Dĺžka štúdia: 3 roky (od akademického roku 2014/2015 4 roky v externej forme štúdia)

Jadro štúdia sa zameriava najmä na:

 • teoretické aspekty komunikácie a elektronickej komunikácie,
 • informačno-komunikačné technológie,
 • psychologické a sociologické aspekty práce s informáciami,
 • manažérske a marketingové aspekty práce s informáciami,
 • legislatívne aspekty práce s informáciami,
 • a logické myslenie.

Nadstavbu jadra štúdia tvoria 3 kľúčové smery, v ktorých sa môžete špecializovať na:

 • kultúrne dedičstvo,
 • mediálno-manažérsku oblasť,
 • informačno-technickú oblasť.

Špecializácia v každom smere je realizovaná prostredníctvom povinne voliteľných predmetov, ktoré sú prispôsobené tak, aby prehlbovali vedomosti v zvolenej oblasti. Vizualizáciu smerov obsahuje obrázok vpravo.

Okrem prednášok a seminárov sa pri vyučovaní využívajú ročníkové projekty, odborná prax, prípadové štúdie, simulačné modely, expertné prednášky a iné moderné a kreatívne metódy. Najmä pre externú formu štúdia je výučba podporená systémom e-vzdelávania.

Všetky predmety bakalárskeho štúdia si môžete pozrieť
v Zozname predmetov.

 

TOP

Magisterské štúdium

 
Študijný program: Mediamatika a kultúrne dedičstvo.
Forma štúdia: denná aj externá.
Dĺžka štúdia: v akademickom roku 2014/2015 2 roky v dennej aj externej forme štúdia

Jadro štúdia sa zameriava najmä na:

 • teoretické východiská informačnej vedy,
 • mediamatickú teóriu a prax,
 • organizáciu poznania,
 • teóriu a projektovanie informačných systémov,
 • manažment kultúry,
 • a jazyk médií.

Nadstavbu jadra štúdia tvoria 4 kľúčové smery, v ktorých sa môžete špecializovať na:

 • kultúrne dedičstvo,
 • vizualizáciu informácií,
 • manažment informácií,
 • nové médiá.

Špecializácia v každom smere je realizovaná prostredníctvom povinne voliteľných predmetov, ktoré sú prispôsobené tak, aby prehlbovali vedomosti v zvolenej oblasti. Vizualizáciu smerov obsahuje obrázok vľavo.

Magisterské štúdium sa zameriava rozšírenie poznatkov a schopností potrebných pre prax na riadiacich pozíciách. Výučba prirodzene zahŕňa kontakt s odborníkmi z praxe, prednášky expertov, workshopy, prípadové štúdie, simulácie a realizáciu projektov s praktickými výstupmi v rámci štúdia aj mimo neho. Najmä pre externú formu štúdia je výučba podporená systémom e-vzdelávania.

Všetky predmety magisterského štúdia si môžete pozrieť
v Zozname predmetov.

TOP

Doktorandské štúdium

Študijný program: Mediamatika a kultúrne dedičstvo
Forma štúdia: denná aj externá
Dĺžka štúdia: 3 roky pre dennú a 5 rokov pre externú formu štúdia

Doktorandský stupeň štúdia sa zameriava na prepojenie kultúrneho dedičstva a technológií, najmä na výskum:

 • digitalizácie,
 • webového a virtuálneho spracovania a prezentácie informácií o kultúrnom dedičstve,
 • merania informácií o kultúrnom dedičstve,
 • nových foriem informačného obsahu o kultúrnom dedičstve,
 • kolaboratívne metódy informačného a znalostného manažmentu,
 • odborné informačné zdroje z pohľadu nových médií.

Doktorandský študijný program je koncipovaný ako výskumná činnosť doktoranda a formálne sa skladá zo 4 častí:

 • študijnej,
 • vedeckej,
 • pedagogickej,
 • a jazykovej.

Študijná časť
Obsahuje predmety, z ktorých doktorand počas štúdia absolvuje 5 skúšok. V polovici štúdia musí doktorand vykonať štátnu dizertačnú skúšku z 3 ďalších predmetov a obhájiť projekt svojej dizertačnej práce. Predmety sa obsahovo viažu k problematike dizertačnej práce.

Vedecká časť
Vedecká časť je zameraná na publikačnú a vedeckú činnosť doktoranda, a to najmä na:

 • vystúpenia na vedeckom fóre s vyústením do publikácie,
 • vystúpenia na odborných seminároch,
 • vedecké a odborné príspevky publikované v domácich i zahraničných periodikách.

Pedagogická činnosť
Doktorandi počas štúdia vykonávajú pedagogickú alebo inú odbornú činnosť.

Jazyková príprava
Doktorand počas svojho štúdia musí preukázať schopnosť aktívnej komunikácie v neslovanskom jazyku (najčastejšie v anglickom alebo nemeckom jazyku).

Denných doktorandov, ich vedecko-výskumnú a projektovú činnosť si môžete pozrieť v Zozname vyučujúcich. V prípade záujmu ich môžete kontaktovať.
Formálne patrí doktorandské štúdium pod Oddelenie vedy, výskumu a umenia Fakulty humanitných vied ŽU.
TOP

Rigorózna skúška

Na Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva môžete vykonať rigoróznu skúšku v študijnom odbore Knižnično-informačné štúdia a získať tak titul PhDr (doktor filozofie).

Kto môže skúšku vykonať?

 • Uchádzač s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa v odbore knižnično-informačné štúdiá alebo z príbuzných odborov, ktorý
 • má minimálne 1 rok praxe v odbore.

Aký je postup prihlásenia sa a vykonania rigoróznej skúšky?

 • Podanie žiadosti o vykonanie rigoróznej skúšky.
  Žiadosť môžete podať kedykoľvek v priebehu roka. Po doručení žiadosti, predseda skúšobnej komisie spolu s garantom študijného programu žiadosť posúdi a do 30-tich dní vám písomne oznámi, či bola žiadosť schválená. Žiadosť sa podáva:
  • do 31. augusta pre jarný termín rigorózneho konania
  • do 31. marca pre jesenný termín rigorózneho konania
 • Prihlásenie sa na rigoróznu skúšku.
  V prípade schválenia žiadosti môžete rigoróznu skúšku vykonať najskôr 6 mesiacov a najneskôr 12 mesiacov od jej podania. Prihlášku na rigoróznu skúšku je potrebné podať ku konkrétnemu termínu, a to:
  • do 31. januára pre jarný termín rigorózneho konania,
  • do 31. augusta pre jesenný termín rigorózneho konania.

Z čoho pozostáva rigorózna skúška?

 • Z obhajoby rigoróznej práce,
 • a z odpovede na 3 predmety rigoróznej skúšky (tézy predmetov vám budú oznámené spolu s pozvánkou na rigorózne konanie).

Potrebné informácie na rok 2015

 • V priebehu posledného januárového týždňa 2015 zasadne komisia, ktorá rozhodne o ďalšom priebehu a presných termínoch rigoróznych skúšok. Uchádzačov budeme informovať hneď ako budú tieto informácie známe.

Poplatky a užitočné informácie

Poplatok za rigorózne konanie: 380 €
Poplatok za vydanie diplomu: 20 €

Dôležité stránky

Web Fakulty humanitných vied ŽU:

 • smernica o rigoróznej skúške,
 • usmernenia k poplatkom a spôsobu úhrady,
 • sprievodné dokumenty a tlačivá k rigoróznej skúške.

Web Centrálneho registra záverečných prác:

 • Formálne náležitosti rigoróznej práce.

Bližšie informácie môžete získať
na Referáte pre vzdelávanie a odbornú prax FHV ŽU.