O mediamatike a kultúrnom dedičstve

Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva patrí dlhodobo k najatraktívnejším pracoviskám Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline (FHV). Za 15 rokov svojho fungovania vychovala stovky informačných špecialistov, ktorí sa uplatňujú všade tam, kde je informácia povýšená na kľúčový tovardobre riadený informačný obsah za kľúč k úspechu. Naši absolventi pôsobia ako odborní pracovníci alebo poradcovia pre oblasť využitia masmédií a nových komunikačných médií v knižniciach, informačných či osvetových strediskách, reklamných agentúrach, ako aj podnikateľskej sfére. Využívajú pri tom poznatky z knižnično-informačnej vedy, nových médií, médií, grafického dizajnu, fotografie, manažmentu, marketingu a kultúrneho dedičstva.

Po úspešnej akreditácii všetkých troch stupňov štúdia otvára katedra svoje dvere pre všetkých mladých ľudí, ktorí chcú poznať najnovšie trendy vo svete informácií, neboja sa dokázať, že patria k najlepším a vedia, že spojenie humanity a techniky má budúcnosť.

 

Z histórie

KMKD vznikla v máji 2004 na Fakulte prírodných vied ŽU v Žiline a jej pôvodný názov bol Katedra knižničných a informačných vied a didaktiky informatiky. Od februára 2009 funguje pod súčasným názvom a od roku 2012 sa člení na tri súčasti – mediamatiku, kultúrne dedičstvo a Centrum excelentnosti – Pamäť Slovenska. Katedra pôvodne poskytovala štúdium v dvoch samostatných študijných programoch – mediamatika, dokumentácia kultúrneho dedičstva. V letnom semestri 2009/2010 sa študijné programy zjednotili do jedného programu s názvom mediamatika a kultúrne dedičstvo.

_obrazok_12.jpg

Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva je súčasťou FHV

  • Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva je súčasťou Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá sa sformovala v roku 1998 s cieľom transformovať ŽU v Žiline na širšie koncipovanú univerzitu. Fakulta humanitných vied pôvodne sídlila v historickej secesnej budove v centre Žiliny, od roku 2009 je umiestnená v priestoroch moderného univerzitného kampusu na Veľkom Dieli v Žiline.
  • Poslaním FHV je rozvíjať vzdelanosť, vedu a výskum v duchu všeľudských humanitných tradícií a svojou širokospektrálnou profiláciou prispievať ku kreditu Žilinskej univerzity v Žiline ako kvalitnej výskumnej univerzity.
© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login