O mediamatike a kultúrnom dedičstve

Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva patrí dlhodobo k najatraktívnejším pracoviskám Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline (FHV). Za 15 rokov svojho fungovania vychovala stovky informačných špecialistov, ktorí sa uplatňujú všade tam, kde je informácia povýšená na kľúčový tovardobre riadený informačný obsah za kľúč k úspechu. Naši absolventi pôsobia ako odborní pracovníci alebo poradcovia pre oblasť využitia masmédií a nových komunikačných médií v knižniciach, informačných či osvetových strediskách, reklamných agentúrach, ako aj podnikateľskej sfére. Využívajú pri tom poznatky z knižnično-informačnej vedy, nových médií, médií, grafického dizajnu, fotografie, manažmentu, marketingu a aktuálne kultúrneho dedičstva.

Po úspešnej akreditácii všetkých troch stupňov štúdia otvára katedra svoje dvere pre všetkých mladých ľudí, ktorí chcú poznať najnovšie trendy vo svete informácií, neboja sa dokázať, že patria k najlepším, a vedia, že spojenie humanity a techniky má budúcnosť.

 

Z histórie

KMKD vznikla v máji 2004 na Fakulte prírodných vied ŽU v Žiline a jej pôvodný názov bol Katedra knižničných a informačných vied a didaktiky informatiky. Od februára 2009 funguje pod súčasným názvom, od roku 2012 sa člení na tri súčasti – mediamatiku, kultúrne dedičstvo a Centrum excelentnosti – Pamäť Slovenska. Katedra pôvodne poskytovala štúdium v dvoch samostatných študijných programoch – mediamatika, dokumentácia kultúrneho dedičstva. V letnom semestri 2009/2010 sa študijné programy zjednotili do jedného programu s názvom mediamatika a kultúrne dedičstvo.

_obrazok_12.jpg

Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva je súčasťou FHV

  • Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva je súčasťou Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá sa sformovala v roku 1998 s cieľom transformovať ŽU v Žiline na širšie koncipovanú univerzitu. Fakulta humanitných vied pôvodne sídlila v historickej secesnej budove v centre Žiliny, od roku 2009 je umiestnená v priestoroch moderného univerzitného kampusu na Veľkom Dieli v Žiline.
  • Poslaním FHV je rozvíjať vzdelanosť, vedu a výskum v duchu všeľudských humanitných tradícií a svojou širokospektrálnou profiláciou prispievať ku kreditu Žilinskej univerzity v Žiline ako kvalitnej výskumnej univerzity.
© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login