Pedagogický zbor

Mgr. Eva Augustínová, PhD.

kancelária: AD306
tel.: +421 41 513 6103
e-mail: eva.augustinova@fhv.uniza.sk 
konzultačné hodiny


Pracovná pozícia:  univerzitný docent, výskumný pracovník, prodekanka pre vzdelávanie a marketing

Popis VaV a pedagogické zameranie: 
Tvorivá činnosť je zameraná na výskum dejín knižnej kultúry, najmä na výskum dejín kníhtlačiarskej, kníhkupeckej, vydavateľskej činnosti a dejín knižníc. V rámci projektových aktivít sa venuje výskumu dejín knižnej kultúry, a to najmä v oblasti vedeckého skríningu historických knižničných fondov riešiaceho otázky ich pôvodného a súčasného výskytu, foriem a spôsobov uloženia, historického vývoja, typológie a fyzického stavu, výskumu dejín kníhtlačiarskej, vydavateľsko-nakladateľskej a kníhkupeckej činnosti, výskumu patriotík a biografickému výskumu osobností Slovenska, stykom slovenských vzdelancov so zahraničnými vzdelancami a výskumu ich korešpondencie. Takisto v pedagogickej činnosti sa primárne venuje dejinám knižnej kultúry, biografistike, ale i pamäťovým inštitúciám a písomnému kultúrnemu dedičstvu.

VUPCH - Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc.
PhDr. Matúš Formanek, PhD.
doc. Mgr. Marián Grupač, PhD.
doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD.
Mgr. Jarmila Majerová, PhD.
prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
Mgr. Veronika Mažgutová, PhD.
PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.
Ing. Henrieta Šuteková, PhD.
Mgr. Vladimír Filip, PhD.
Ing. Adam Hnat, PhD.
Doc.PhDr. Ivan Mrva, CSc.
prof. Ing. Matilda Drozdová, CSc.
Mgr. Matej Somr, PhD.

Interní doktorandi

Mgr. Tomáš Hládek

kancelária: AC317 
tel.: +421 41 513 6336
e-mail: tomas.hladek@fhv.uniza.sk

konzultačné hodiny


Pracovná pozícia:  interný doktorand

Popis VaV a pedagogické zameranie: 
Mgr. Tomáš Hládek sa vo svojej činnosti bližšie zameriava na mediálnu oblasť. Bližšie skúma ich históriu, aktuálne trendy, spojitosť s aktuálnou pandémiou a predikciou vývoja v tejto oblasti. Špecifickým zameraním sú predovšetkým regionálne médiá, v ktorých autor aj niekoľko rokov aktívne pôsobí.

Mgr. Zuzana Sihelníková
Mgr. Kristína Husáková
Mgr. Dominika Chládeková
Ing. Martin Bereta
Mgr. Daniel Stehlík

Externí spolupracovníci

Mgr. Ondrej Híreš
prof. Ing. Mária Rostášová, PhD.
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD.
Ing. Veronika Pirošík Mešková
Ing. Mgr. Alžbeta Kanáliková, PhD.

Centrum excelentnosti Pamäť Slovenska

Mgr. Andrej Kožuch
Mgr. Veronika Mažgútová, PhD.
© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login