Témy a šablóna záverečných prác


Témy/okruhy záverečných prác pre akademický rok 2022/2023 sú dostupné v zdieľanom dokumente (na stiahnutie)

 

Šablóna záverečných prác pre akademický rok 2022/2023 je dostupná prostredníctvom nasledovného dokumentu (na stiahnutie)

 

Školitelia prác

Pre bakalárske práce:

 • Vyučujúci z KMKD a iných súčastí ŽU
 • Vyučujúci z iných univerzít
 • Doktorand denného štúdia v oblasti mediálnych a komunikačných štúdií
 • Odborník z praxe s ukončeným min. II. stupňom vysokoškolského vzdelania

Pre diplomové práce:

 • Vyučujúci z KMKD a iných súčastí ŽU s ukončeným alebo prebiehajúcim vzdelaním III. stupňa
 • Vyučujúci z iných univerzít s ukončeným alebo prebiehajúcim vzdelaním III. stupňa
 • Odborník z praxe s ukončeným min. II. stupňom vysokoškolského vzdelania

Postup odovzdávania zadaní

Tlačivo pre vypĺňanie zadania záverečnej práce (na stiahnutie)

Pokyny k vypĺňaniu tlačiva:

 • Zadanie je písané v neurčitom tvare.
 • Záverečná práca nemôže byť zadaná za fiktívnych podmienok (t.j. ak študent pracuje s firmou, vždy musí ísť o reálny subjekt, ak robí propagačné materiály, tak musia mať reálny účel využitia).

Tlačivo treba vyplniť v spolupráci so školiteľom a školiteľom podpísané tlačivo doniesť na AC312

(Ing. Henrieta Šuteková, PhD.)

 

Zadanie je nutné odovzdať do 30.09.2022

 • V prípade potreby pri záverečných prácach orientovaných na prax, resp. realizovaných v praxi, umožniť modifikáciu zadania na základe odsúhlasenia garanta a dekana fakulty.
 •  V prípade potreby pri záverečných prácach, ktorých súčasťou je experiment alebo kde sa požaduje kreatívny výstup, je možné modifikovať zadanie na základe odsúhlasenia garanta a dekana fakulty tak, aby práca spĺňala požadovanú kvalitu (spracovať metodiku, poskytnúť študentom údaje z merania na analýzu, doplniť výpočty a pod.).
V prípade, že kvôli mimoriadnej situácii chcete zmeniť znenie zadania záverečnej práce:
 
1. Konzultujte túto situáciu so školiteľom, ak vám odporučí zmeniť zadanie budete pokračovať, bez jeho súhlasu tak nerobte
2. Napíšte oficiálnu žiadosť o zmenu zadania (je potrebné presne uviesť dôvody a popísať zmeny)
3. Mailom ju ako prílohu pošlete prodekanke pre vzdelávanie a marketing, Mgr. Eve Augustínovej, PhD.
4. K mailu pripojíte aj nové znenie zadania
5. Počkáte na schválenie zmeny. Až po schválení garantom a dekankou FHV máte oficiálne zmenené zadania

Obsah záverečných prác

Bakalárska práca môže mať charakter:

 • Praktického výstupu vytvoreného na základe odborných teoretických východísk (napr. mediálny, propagačný alebo grafický produkt).
 • Výsledkov výskumu, ktorý bol realizovaný na základe odborných teoretických východísk (dotazníkový prieskum, prípadové štúdie, analýza textu a pod.).
 • Teoretickej štúdie prinášajúcej nové spracovanie odbornej a vysoko špecifickej oblasti.

Praktická časť práce nemôže byť realizovaná za fiktívnych podmienok (t.j. vždy je nutné mať konkrétnu firmu, príp. konkrétny účel použitia výstupov).

Požadovaný minimálny rozsah práce: 54 000 znakov vrátane medzier (t.j. cca 30 normostrán).

Diplomová práca môže mať charakter:

 • Praktického výstupu vytvoreného na základe teoretických východísk v úzko špecifickej oblasti, ktorý je využiteľný v praxi (napr. mediálny, propagačný alebo grafický produkt).
 • Výsledkov výskumu realizovaného na základe úzko špecifikovaného výskumného problému vyplývajúceho z odborných teoretických východísk, ktorý prináša nové výsledky pre teóriu a prax (metódy kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu).

Praktická časť práce nemôže byť realizovaná za fiktívnych podmienok (t.j. vždy je nutné mať konkrétnu firmu, príp. konkrétny účel použitia výstupov). Oproti bakalárskej práci musí študent preukázať schopnosť originálneho spracovania problematiky, ktorá je predmetom jeho práce.

Požadovaný minimálny rozsah práce: 90 000 znakov vrátane medzier (t.j. cca 50 normostrán).

Jednotná citačná etika

V záverečnej práci je nutné dodržiavať citačnú etiku. V priloženom dokumente nájdete jednotnú formu používanú nielen pre záverečné práce, ale aj seminárne, resp. iné odborné práce.


 Jednotná citačná etika pre študentov MKD

Odovzdanie záverečnej práce

 Elektronicky do systému Evidencie záverečných prác ŽU

Bakalári najneskôr do 02.05.2023 23:59

Magistri najneskôr do 02.05.2023 23:59

 

 • Študent zašle tajomníkovi štátnicovej komisie elektronickú verziu záverečnej práce v pdf. súbore najneskôr do stanoveného termínu odovzdania záverečnej práce.
 • Pri vkladaní vyberáte študijný odbor, ktorý je mediálne a komunikačné štúdia.
 • Po vložení práce do systému je potrebné vyplniť, 2x vytlačiť a podpísať licenčnú zmluvu.
 • Po preverení originality v Centrálnom registri záverečných prác SR (cca do 5 dní po vložení) je zobrazený výsledok, t.j. percentuálna zhoda s inými prácami.

Tlačená verzia tajomníkovi štátnej komisie

v deň konania štátnej skúšky

pre BC. stupeň

v deň konania štátnej skúšky

pre Mgr. stupeň

 • Práca sa odovzdáva v jednom tlačenom exemplári.
 • Záverečná práca v listinnej podobe je zviazaná v pevnej väzbe, prípadne v tejto krízovej situácii v hrebeňovej väzbe alebo inej väzbe.
 • Formát obálky ZP je stanovený univerzálnou šablónou pre UNIZA, v našom prípade pre FHV - ružová verzia. Obal resp. celú prácu je možné vytlačiť prostredníctvom tlače na Uniza v EDIS-e. Z dôvodu vyťaženosti počas odovzdávania ZP, odporúčame kontaktovať EDIS, resp. si tlač objednať elektronicky.
 • Potrebné je odovzdať aj elektronickú verziu práce vrátane príloh na CD (DVD), a to vo formáte .doc (.docx) a zároveň .pdf., v prípade rozsiahlych príloh, je tieto nutné logicky rozčleniť.
 • CD (DVD) sú odovzdané v papierovom obale a musia byť označené názvom záverečnej práce, menom a priezviskom študenta, typom práce a akademickým rokom.
 • Tlačená verzia práce musí byť zhodná s prácou vloženou do EZP.
 • Pri odovzdávaní v deň štátnej skúšky je potrebné doložiť 2x vyplnenú a študentom podpísanú licenčnú zmluvu z EZP a potvrdenie o vložení práce do systému EZP.

Posudky záverečných prác

Externý školiteľ

V prípade, že máte externého školiteľa, ste povinní mu doručiť elektronickú alebo vytlačenú verziu práce (podľa dohody so školiteľom), vzhľadom na to, že jeden originál práce odovzdávaný na KMKD pôjde oponentovi.

Váš externý školiteľ prostredníctvom interného tútora najneskôr do 7 dní od odovzdania práce:

 • zabezpečí doručenie podpísaného posudku záverečnej práce (v dvoch origináloch) poštou alebo osobne na sekretariát KMKD,
 • zabezpečí zaslanie elektronickej verzie posudku (kvôli vloženiu posudku do CRZP).

Externý školiteľ pri vypĺňaní posudku posudzuje aj originalitu práce, pričom vychádza z výsledku kontroly originality, ktorý mu doručí váš interný tútor.

Interný školiteľ a oponenti 

V prípade interného školiteľa a oponentov prác zabezpečí posudky katedra (pozn. oponentov priraďuje KMKD po odovzdaní práce).

 

Posudky školiteľa a oponenta vám budú sprístupnené 3 dni pred štátnymi záverečnými skúškami na sekretariáte KMKD.

ŠTÁTNICE

Štátnou skúškou sa overuje, či absolvent získal hlboké vedomosti z určených študijných predmetov študijného odboru a jeho širšieho vedného základu a je spôsobilý si osvojovať nové poznatky vedy a praxe, kriticky ich hodnotiť a tvorivo uplatňovať.

Skladá sa z obhajoby záverečnej práce alebo projektu alebo umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, z ústnej skúšky - kolokviálnej rozpravy a vyhodnotenia.

 

Priebeh štátnej skúšky

 1. Obhajoba záverečnej práce (Maximálny čas vyhradený na prezentáciu záverečnej práce je 7, max 10 minút.)
 2. Prečítanie posudku školiteľa
 3. Prečítanie posudku oponenta
 4. Odpovede na otázky z posudku školiteľa a oponenta
 5. Kolokviálna rozprava na základe téz nadefinovaných školiteľmi k téme záverečnej práce
 6. Vyhodnotenie

Podľa študijného poriadku (§25 ods. 3) sa študent prihlasuje na štátnu skúšku na katedre spravidla 2 mesiace pred začiatkom jej  konania.

© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login