Bakalárske štúdium

Forma štúdia: denná aj externá.

Dĺžka štúdia: 3 roky a 4 roky v externej forme štúdia

PODMIENKY PRIJATIA


Absolvent bakalárskeho stupňa je pripravovaný pre oblasť mediálneho, kultúrneho sektora a sektor kreatívneho priemyslu.  Študijný plán je odrazom aktuálnych a predpokladaných budúcich potrieb zamestnávateľov dotknutej oblasti.

Študent získava základy z nových foriem komunikácie (predovšetkým elektronickej)  s dôrazom na tvorbu mediamatických obsahov a prácu s nimi. Popri hlavnom teoretickom zameraní na teóriu je dôraz kladený aj na princípy tvorby informácií, legislatívne aspekty práce s informáciami. Študent nadobudne aj základnú orientáciu v predmetoch širšieho spoločenského základu (filozofie, psychológie, estetiky, etiky) ako aj z masmediálnych systémov.

Tvoje štúdium bude orientované na 3 trajektórie = 3 špecializácie/smery:

Mediálno-manažérsky

Absolvent je systematicky pripravovaný na uplatnenie sa v profesionálnej praxi tak, aby disponoval  vedomosťami a zručnosťami v oblasti tvorby a spravovania mediálnych obsahov rozličnej povahy v tradičnom aj digitálnom prostredí v štátnom, verejnom a súkromnom sektore. Disponuje praktickými zručnosťami, ako aj teoretickými vedomosťami z oblasti komunikácie, digitálnych médií, marketingu a reklamy, pričom sa akcentuje jeho nadštandardná vedomosť a skúsenosť s používaním jazyka v mediálnej produkcii. Je pripravený vykonávať finálnu jazykovú kontrolu textu pred publikáciou v mediálnom priestore, pričom súčasne dokáže samostatne riešiť problémy, viesť iných pri riešení problémov a riešiť problémy v zložitých kontextoch. V oblasti mediálnej gramotnosti dokáže aj v zložitých kontextoch nadobúdať prístup a realizovať informovaný výber zo širokej škály mediálnych foriem a obsahov z rozdielnych kultúrnych a inštitucionálnych zdrojov, zároveň je schopný analyzovať a dôkladne preverovať používané zdroje informácií, rozumieť vplyvu médií,. Dokáže vyhodnocovať a prekonávať hrozby falošných správ, podvodov, hoaxov, konšpiračných teórií, radikalizácie a ohrozenia kyberbezpečnosti. Má kompetencie z oblasti komunikácie a korektného využívania štátneho jazyka a cudzieho jazyka (na úrovni B1) v rozličných komunikačných situáciách (tvorba textov, prezentácia obsahov, chápanie a interpretácia odborných textov, kritické myslenie). V oblasti digitálnej gramotnosti sa absolvent dokáže orientovať v problematike informačného  prieskumu, posúdenia vhodnosti (relevancie) získaných dát a informácií, má kompetenciu vytvárať kvalitný digitálny obsah.

DIGITÁLNE HUMANITNÉ VEDY

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo ovláda digitálne technológie na tvorbu digitálnych objektov. Dokáže sledovať trendy aktuálneho vývoja a aplikovať zmeny do praxe najmä v oblasti kultúry a pri realizácii projektov vo sfére kultúrneho dedičstva a dokáže prezentovať kultúrne projekty, pričom využíva inovatívne formy prezentačných a propagačných aktivít v médiách. Pozná podstatu fungovania tradičných analógových i moderných sieťových a digitálnych komunikačných médií a s nimi spojené tradičné a nové metódy spracovania, využívania, uchovávania a sprístupňovania informácií. Dokáže spracovať a analyzovať dáta a tiež používať softvérovú podporu pre komunikáciu, analýzu a spracovanie dát a tvorbu informačných obsahov v súvislosti s realizáciou a kvalifikovaným využívaním rôznych typov informačných služieb.

KULTÚRNE DEDIČSTVO

Absolvent má vedomosti o teoretických princípoch v oblasti základných odborných činností v pamäťových inštitúciách, vedomosti o právnych predpisoch v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva vrátane autorského práva, z vedných disciplín participujúcich na činnosti pamäťových inštitúcií (základy z dejín, z dejín umenia a kultúry). Ovláda teoretické zásady odbornej evidencie zbierkových predmetov v pamäťových inštitúciách a spôsoby aplikácie digitálnych technológií pri odbornej správe zbierok kultúrneho dedičstva vrátane využívania digitálnych technológií a nových médií v oblasti prezentácie kultúrneho dedičstva. Ovláda postupy práce so špecializovaným softvérom na odbornú evidenciu zbierkových predmetov a zásady, metódy a postupy práce s databázami na úrovni zaznamenávania a vyhľadávania údajov. Využíva nadobudnuté odborné zručnosti predovšetkým v oblasti orientácie v právnych predpisoch súvisiacich so zbierkotvornými činnosťami pamäťových inštitúcií, pri vyhľadávaní, spracúvaní a využívaní informácií o predmetoch kultúrneho dedičstva prostredníctvom elektronických databáz. Vie zadefinovať a uvedomuje si podstatu a potrebu dlhodobej ochrany a prezentácie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva.

Študijný plán je koncipovaný tak, aby si ako absolvent 1. stupňa mediálnych a komunikačných štúdií:

získal a pochopil základy knižničnej a informačnej vedy;

pochopil princípy a funkcie informačných a komunikačných technológií;

vedel aplikovať teoretické poznatky odboru na praktickej a metodickej úrovni;

dokázal prezentovať a vysvetľovať otázky a princípy informačnej spoločnosti používateľom;

organizoval svoje vlastné vzdelávanie;

udržiaval kontakt s najnovšími poznatkami a vývojovými trendami v odbore;

získal schopnosť samostatne vykonávať odbornú knižnično-informačnú činnosť;

vedel vykonávať metodickú, prieskumnú a analytickú činnosť;

využíval najmodernejšie informačné a komunikačné technológie.

Kde sa ako absolvent 1. stupňa mediamatiky a kultúrneho dedičstva uplatníš?

Absolvent v zmysle európskej stratégie pre kultúru a v rámci posilňovania národnej i európskej identity dokáže informovať a prezentovať aj otázky, témy, riešenia súvisiace s podporou ochrany a propagácie kultúrneho dedičstva (histórie všeobecne). Ovláda základné princípy zachovávania a sprístupňovania národného, hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, je schopný podieľať sa na rozvoji fondových inštitúcií a ich prezentácii. Rozumie obsahu, cieľom mediálnej a marketingovej komunikácie, a to aj v modernom digitálnom priestore, pričom využíva vedomosti z oblasti fungovania digitálnych technológií v súlade s aktuálnymi trendmi a potrebami v kontexte synergie kultúry a digitálnej agendy.  Je súčasťou kreatívneho a ekonomického potenciálu krajiny/regiónu a jedným z aktérov posilňovania otvorenosti a zvyšovania atraktivity krajiny či jej jednotlivých regiónov. Pri vzdelávaní je v plnej miere akceptovaná jeho individuálna tvorivosť, zručnosť a talent. Z hľadiska zamestnanosti a pripravenosti pracovnej sily na trh absolvent disponuje špecifickými znalosťami a zručnosťami, ktoré sú príznačné pre kultúrne a tvorivé sektory.  Absolvent pozná náhľady na možné trajektórie vývoja v predmetnej oblasti v súlade s možnými interdisciplinárnymi prístupmi a dokáže sa samostatne orientovať v oblasti moderných trendov súvisiacich s multimediálnymi prvkami, ktoré vie inovatívnym spôsobom aplikovať v kontexte širších väzieb vizuálnej komunikácie, taktiež dokáže v rámci tímu aktívne spolupracovať aj s inými tvorcami digitálneho obsahu, ako aj s členmi kreatívnych tímov pri zabezpečení používateľsky prístupnej forme prezentovania informácií (práca v mediálnych, marketingových, kultúrnych a pamäťových inštitúciách). V rámci sociálnych kompetencií dokáže podnietiť tímovú prácu a zapájať do nej ďalšie osoby. Dokáže na pokročilej úrovni a v zložitých kontextoch rozumieť sociálnemu, ekonomickému, historickému a politickému kontextu, v ktorom informácie vznikajú. V širšom kontexte uvedených zručností, vedomostí a kompetencií disponuje vedomosťami z oblasti fungovania IKT a príslušných aktuálnych trendov.

Pozri aj možnosti ako pokračovať v štúdiu na katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva

© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login