U nás môžete študovať externou formou:

Bakalárske štúdium

Ktoré je zamerané na štúdium základných teoretických východísk knižnično-informačnej vedy a medialno komunikačných štúdií a ich aplikáciu do praxe.

Magisterské štúdium

Ktoré  je zamerané na štúdium nových foriem komunikácie (predovšetkým elektronickej) s dôrazom na tvorbu mediamatických informácií a prácu s nimi.

Doktorandské štúdium

Ktoré je zamerané na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k tomuto poznaniu.


 

© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login