Magisterské štúdium

Absolvent magisterského stupňa je pripravovaný pre oblasť mediálneho, kultúrneho sektora a sektora kreatívneho priemyslu. Študijný plán je odrazom aktuálnych a predpokladaných budúcich potrieb zamestnávateľov v dotknutej oblasti. Rozumie obsahu a cieľom mediálnej a marketingovej komunikácie, a to aj v modernom digitálnom priestore, disponuje nadštandardnou vedomosťou a skúsenosťou z oblasti tvorby a spravovania informačných, mediálnych obsahov rozličnej povahy v digitálnom prostredí v štátnom, verejnom a súkromnom sektore. Má vedomosti z teórie médií, marketingu, ekonómie, práva, manažmentu  a praktické skúsenosti s kreatívnou tvorbou a realizáciou obsahov (textových, vizuálnych, digitálnych). 

Štruktúra povinne-voliteľných predmetov je koncipovaná tak, aby umožňovala tvoju profiláciu do troch trajektórií:

MEDIÁLNO-MANAŽÉRSKA

Disponuje odbornými vedomosťami z oblasti systému médií a ich vplyvu na spoločnosť. Vie na vyššej úrovni riešiť zložité problémy, ktoré súvisia s tvorbou, využívaním a distribúciou mediálneho obsahu, má schopnosť kompetentne komunikovať vo všetkých mediálnych formách, používa komunikačné stratégie s vedomím ich etických a právnych kontextov a limitov, dokáže efektívne používať najnovšie mediálne technológie s cieľom prístupu, získavania, obnovovania alebo zdieľania obsahu. Rozumie významu a spôsobu mediálnej komunikácie, najmä fungovaniu médií v prostredí sociálnych sietí. Pozná zásady tvorby komunikačných materiálov, mediálnych obsahov (text, zvuk, obraz). Dokáže používať vhodný mediálny jazyk a používať správne nástroje na organizáciu informácií a poznania v (digitálnom) mediálnom prostredí. Rozumie metódam prieskumu verejnej mienky a zistené výsledky dokáže spracovať a korektne interpretovať, prezentovať. Dokáže tvoriť stratégie programového, obsahového a marketingového plánu médií, mediálne plány, pripraviť podklady na spracovanie návrhov koncepcií jednotlivých reklamných a PR projektov s cieľom systematického dosahovania pozitívneho imidžu inštitúcie. Vie analyzovať, komentovať, interpretovať, hodnotiť, tvoriť a verejne prezentovať informácie v  rôznych typoch médií.   Spoľahlivo, na vysokej odbornej úrovni chápe, analyzuje a kriticky hodnotí účasť na všetkom, čo tvorí našu súčasnú masmediálnu kultúru, dokáže analyzovať zdroje rôznych informácií, ich pôvod, kvalitu a spoľahlivosť s cieľom ich kompetentného využitia a sprístupnenia ostatným. Rozumie spôsobu fungovania mediálneho priemyslu a spôsobu vytvárania mediálnych obsahov, profesionálne identifikuje rôzne typy mediálnej informácie, kriticky posudzuje presnosť, spoľahlivosť a hodnotu mediálneho obsahu.

KULTÚRNE DEDIČSTVO

Ovláda pokročilé metódy evidencie zbierkových predmetov v pamäťových inštitúciách a spôsoby aplikácie digitálnych technológií pri odbornej správe zbierok kultúrneho dedičstva vrátane využívania digitálnych technológií a nových médií v oblasti prezentácie kultúrneho dedičstva. Aktívne využíva  získané analytické a kritické myslenie, ktoré je nevyhnutným predpokladom pre ďalšie pôsobenie v uvedenej, sektorovo špecifickej pracovnej oblasti.

Má vedomosti o štátnej informačnej a kultúrnej politike, informačných procesoch a postavení inštitúcií v informačnej oblasti. Disponuje  vedomosťami o postupoch bibliografického spracovania dokumentov v rámci príslušného automatizovaného knižnično-informačného systému, ovláda normy, štandardy a metódy spracovania  informačných zdrojov a metódy a nástroje organizácie poznania v tradičnom a digitálnom prostredí. Pozná národné a medzinárodné programy a projekty v oblasti kultúry/kultúrneho dedičstva. Ovláda kontexty strategického fungovania inštitucionálneho prostredia, jeho poslanie, zameranie a stratégie kultúrnej inštitúcie. Má rozsiahle vedomosti v oblasti preventívnej ochrany kultúrneho dedičstva (v archívoch, múzeách, knižniciach a iných pamäťových inštitúciách).

VIZUALIZÁCIA INFORMÁCIÍ

Absolvent komplexne pozná a ovláda proces analýzy dát z rôznych perspektív, dokáže dáta sumarizovať a využiť ich podľa vzorov, pričom dokáže aplikovať prvky štatistiky, matematiky, základov umelej inteligencie a analytického spracovania informácií. Pozná a ovláda viaceré softvérové riešenia použiteľné v oblasti digitálnych humanitných vied. Má kompetencie pre pokročilú prácu s digitálnymi dátami, 3D grafikou, resp. webovými nástrojmi, pričom dokáže kreatívnym spôsobom využiť moderné hardvérové i softvérové technológie pri prezentovaní objektov kultúrneho dedičstva. Dokáže vytvárať rôzne formy digitálneho obsahu, ovláda digitálne technológie na tvorbu audiovizuálnych  a trojrozmerných objektov, pričom dokáže reflektovať a koordinovať trendy ďalšieho vývoja a aplikovať vlastné optimálne návrhy do praxe.  Dokáže využívať nadobudnuté odborné zručnosti najmä z oblasti realizácie komplexných postupov na vyhľadávanie informácií s použitím relevantného selekčného jazyka, ďalej v procesoch formálnej a obsahovej analýzy dokumentov a ich menného a vecného spracovania. Dokáže spracovávať dáta prostredníctvom informačných a komunikačných systémov v prostredí špecializovaných databáz a katalógov a vypracovávať koncepcie bibliograficko-informačných služieb najmä vo väzbe na informačné potreby a na charakter dokumentov pri ich spracovaní, ochrane a sprístupňovaní. Vie vytvárať súbežnú a retrospektívnu národnú, regionálnu alebo tematickú bibliografiu a dokáže tiež rozvíjať efektívnu spoluprácu pamäťových inštitúcií v informačnom elektronickom prostredí.

Študijný plán je koncipovaný tak, že ako absolvent 2. stupňa mediálnych a komunikačných štúdií:

ovládaš teoretické a metodologické nástroje knižničnej a informačnej vedy;

dokážeš tvoriť koncepcie odborných knižnično-informačných činností, spracúvať analytické, metodické a rozvojové materiály alebo formovať a uplatňovať informačnú politiku na úrovni inštitúcie, regiónu a štátu;

vieš kriticky analyzovať koncepty, princípy a metódy v odbore s cieľom zdokonaľovania metodológie knižnično-informačnej činnosti;

si schopný aplikovať teoretické poznatky odboru na úrovni ich praktickej aplikácie, metodického usmerňovania a ich ďalšieho rozvoja;

vieš aplikovať a modifikovať medzinárodné a národné normy a odporúčania v knižnično-informačnej činnosti;

vieš analyzovať a udržiavať kontakt s najnovšími poznatkami a vývojovými trendami v odbore, podieľať sa na výskume a vývoji, aplikovať najnovšie poznatky knižničnej a informačnej vedy do praxe;

získaš schopnosť koncepčne usmerňovať a riadiť knižnično-informačné inštitúcie a systémy;

nadobudneš schopnosť metodicky usmerňovať a riadiť knižničné a informačné služby na celoštátnej, ale aj medzinárodnej úrovni;

získaš schopnosť pracovať so skupinami používateľov a podieľať sa na ich informačnej výchove;

budeš mať schopnosť budovať a sprístupňovať informačné bázy dát na odborovej, regionálnej, celoštátnej i medzinárodnej úrovni;

vieš analyzovať, projektovať a riadiť knižničné a informačné systémy na úrovni organizácie, regiónu a štátu, podieľať sa na tvorbe a využívaní medzinárodných knižnično-informačných systémov;

si schopný analyzovať štruktúru a obsah informačných zdrojov a dokumentov a navrhovať informačné modely pre knižničné a informačné systémy;

dokážeš prezentovať a vysvetľovať otázky a princípy informačnej spoločnosti a pôsobiť na používateľov knižničných a informačných inštitúcií;

dokážeš efektívne pracovať ako jednotlivec, ako člen tímu a ako vedúci výskumného tímu;

dokážeš dodržiavať etické princípy informačnej profesie a podieľať sa na ich tvorbe a zdokonaľovaní;

dokážeš analyzovať a udržiavať kontakt s najnovšími poznatkami a vývojovými trendami v odbore a organizovať si vlastné vzdelávanie.

Kde sa ako absolvent 2. stupňa mediamatiky a kultúrneho dedičstva uplatníš?

V zmysle európskej stratégie pre kultúru a v rámci posilňovania národnej i európskej identity dokáže informovať a prezentovať aj otázky, témy, riešenia súvisiace s podporou ochrany a propagácie kultúrneho dedičstva (histórie všeobecne). Má hlboké vedomosti o princípoch riadenia odborných činností v mediálnych, kultúrnych a pamäťových informačných inštitúciách aj v kontexte ich budúcej digitálnej transformácie, platnej legislatívy a projektového riadenia. Rozumie významu marketingu v riadení organizácií v trhovom konkurenčnom prostredí a ovláda princípy využitia nástrojov marketingového riadenia v organizácii.  Dokáže koordinovať tímovú spoluprácu,  viesť kolektív, riadiť prípravu podujatí.  Ovláda oblasť komunikácie a korektného využívania štátneho (aj cudzieho) jazyka v rozličných komunikačných situáciách (tvorba textov, prezentácia obsahov, chápanie a interpretácia odborných textov, kritické myslenie).  Je schopný koordinovať a manažovať rôzne typy kultúrnych organizácií tak, aby to bolo v súlade s poslaním organizácie a v rozsahu zriaďovacej listiny alebo štatútu. Stáva sa súčasťou kreatívneho a ekonomického potenciálu krajiny/regiónu a jedným z aktérov posilňovania otvorenosti a zvyšovania atraktivity krajiny či jej jednotlivých regiónov.

Pozri aj možnosti ako pokračovať v štúdiu na katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva:

© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login