Rigorózne štúdium

Absolvent študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo a absolvent vysokoškolského štúdia, ktorý získal akademický titul magister, môže vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore. Po jej vykonaní im vysoké školy udeľujú akademický titul.

Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce, ktorá je súčasťou rigoróznej skúšky, má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že má v študijnom odbore hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý samostatne si osvojovať nové poznatky vedy a praxe; naviac je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

 

Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva uskutočňuje rigoróznu skúšku v odbore:

  • Mediálne a komunikačné štúdiá (PhDr.)

 

PhDr. – doktor filozofie, udeľuje sa v spoločensko­vedných, umenovedných a zdravotníckych študijných programoch po rigoróznej skúške a obhajobe rigoróznej práce, píše sa pred menom, oslovenie: pán doktor/pani doktorka

© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login