Prvý ročník bakalárskeho štúdia

Zimný semester

Letný semester

Povinné

 • Teória komunikácie 1
 • Informačno-komunikačné technológie
 • Psychologická propedeutika
 • Ročníkový projekt 1
 • Úvod do dejín 1
 • Mediamatická propedeutika
 • Grafické editory 1
 • Dokumentológia 1
 • Anglický jazyk 1

Povinne voliteľné a výberové

Smer kultúrne dedičstvo:

 • Biografistika

Mediálno-manažérsky smer:

 • Masmediálne systémy 1

Informačno-technický smer:

 • Algoritmické myslenie

Výberové predmety:

 • Telesná výchova
 • Nemecký jazyk 1
 • Latinský jazyk 1
 • Maďarský jazyk 1
 • Sociálno-psychologický výcvik
 • Výtvarná príprava
 • Praktikum z teórie komunikácie 1

Povinné

 • Teória komunikácie 2
 • Ročníkový projekt 2
 • Úvod do dejín 2
 • Anglický jazyk 2
 • Dokumentácia kultúrneho dedičstva 1
 • Vybrané kapitoly z ekonómie
 • Tvorba webu
 • Štatistické metódy
 • Sociálna psychológia
 • Audiovizuálna tvorba

Povinne voliteľné a výberové

Smer kultúrne dedičstvo:

 • Slovenská literatúra
 • Knižná kultúra 1

Mediálno-manažérsky smer:

 • Masmediálne systémy 2

Informačno-technický smer:

 • Informačné siete

Výberové predmety:

 • Telesná výchova
 • Nemecký jazyk 2
 • Latinský jazyk 2
 • Maďarský jazyk 2
 • Praktikum z teórie komunikácie 2

 

Druhý ročník bakalárskeho štúdia

Zimný semester

Letný semester

Povinné

 • Ročníkový projekt 3
 • Anglický jazyk 3
 • Dokumentácia kultúrneho dedičstva 2
 • Vizuálna kultúra 1
 • Manažment 1
 • Logika
 • Úvod do dejín kultúry 1

Povinne voliteľné a výberové

Smer kultúrne dedičstvo:

 • Knižná kultúra 2
 • Ochrana dokumentov 1

Mediálno-manažérsky smer:

 • Mediálny ateliér
 • Praktikum z mediálnej komunikácie 1

Informačno-technický smer:

 • Tvorba aplikácií pre web 1
 • Architektúry zariadení

Výberové predmety:

 • Telesná výchova
 • Nemecký jazyk 3
 • Latinský jazyk 3
 • Maďarský jazyk 3
 • Štatistické spracovanie dát
 • Programovanie 1

Povinné

 • Ročníkový projekt 4
 • Anglický jazyk 4
 • Manažment 2
 • Úvod do dejín kultúry 2
 • Organizácia poznania
 • Úvod do estetiky
 • Marketing 1
 • Jazyková kultúra

Povinne voliteľné a výberové

Smer kultúrne dedičstvo:

 • Ochrana dokumentov 2
 • Dokumentológia 2
 • Muzeológia a archívnictvo 1

Mediálno-manažérsky smer:

 • Praktikum z mediálnej komunikácie 2
 • Vizuálna kultúra 2

Informačno-technický smer:

 • Tvorba aplikácií pre web 2
 • Elektronické obchodovanie 1

Výberové predmety:

 • Telesná výchova
 • Nemecký jazyk 4
 • Latinský jazyk 4
 • Maďarský jazyk 4
 • Programovanie 2
 • Grafické editory 2

Tretí ročník bakalárskeho štúdia

Zimný semester

Letný semester

Povinné

 • Anglický jazyk 5
 • Marketing 2
 • Vybrané kapitoly z filozofie
 • Legislatívne aspekty mediamatiky
 • Pamäťové inštitúcie
 • Vybrané kapitoly z riadenia ľudských zdrojov
 • Etické aspekty mediamatiky 1
 • Seminár k záverečnej práci 1
 • Odborná prax

Povinne voliteľné a výberové

Smer kultúrne dedičstvo:

 • Vybrané kapitoly z hmotného kultúrneho dedičstva
 • Ochrana dokumentov 3
 • Knižnično-informačné systémy a služby
 • Muzeológia a archívnictvo 2

Mediálno-manažérsky smer:

 • Praktikum z mediálnej komunikácie 2
 • Vizuálna kultúra 3

Informačno-technický smer:

 • Tvorba aplikácii pre web 3
 • Elektronické obchodovanie 2

Výberové predmety:

 • Telesná výchova
 • Spoločenská etiketa
 • Anglický jazyk 5
 • Nemecký jazyk 5
 • Maďarský jazyk 5
 • Základy podnikania

Povinné

 • Anglický jazyk 6
 • Vybrané kapitoly z rétoriky
 • Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce
 • Seminár k záverečnej práci 2
 • Etické aspekty mediamatiky 2

Výberové predmety

 • Nemecký jazyk 6
 • Latinský jazyk 6
 • Maďarský jazyk 6
 • Telesná výchova
 • Akademická debata
 • Biznis etiketa

Prvý ročník magisterského štúdia

Zimný semester

Letný semester

Povinné

 • Teoretické základy informačnej vedy 1
 • Informačné systémy 1
 • Mediamatika 1
 • Manažment znalostí
 • Logika
 • Jazyková kultúra
 • Anglický jazyk 1

Povinne voliteľné a výberové

Predmety hlavných smerov:

 • Kultúrne dedičstvo 1
 • Nové médiá 1
 • Vizualizácia informácií 1
 • Manažment informácií 1

Doplňujúce predmety:

 • Muzeológia a archívnictvo 1
 • Biografistika 1
 • Mediálna produkcia 1
 • Typografia a editorstvo 1
 • Datamining
 • Semiotika médií
 • Prirodzený jazyk

Výberové predmety:

 • Telesná výchova
 • Nemecký jazyk 1
 • Latinský jazyk 1
 • Maďarský jazyk 1
 • Video streaming

Povinné

 • Teoretické základy informačnej vedy 2
 • Informačné systémy 2
 • Mediamatika 2
 • Komunikácia a fenomény súčasnej kultúry – vybrané kapitoly
 • Manažment podnikania informačných a kultúrnych inštitúcií
 • Bibliografia
 • Anglický jazyk 2

Povinne voliteľné a výberové

Predmety hlavných smerov:

 • Kultúrne dedičstvo 2
 • Nové médiá 2
 • Vizualizácia informácií 2
 • Manažment informácií 2

Doplňujúce predmety:

 • Muzeológia a archívnictvo 2
 • Biografistika 2
 • Slovenská literatúra 1
 • Mediálna produkcia 2
 • Typografia a editorstvo 2
 • Webová analýza
 • Vyhľadávanie v databázach

Výberové predmety:

 • Telesná výchova
 • Nemecký jazyk 2
 • Fotografia
 • Video streaming
 • Latinský jazyk 2
 • Maďarský jazyk 2

Druhý ročník magisterského štúdia

Zimný semester

Letný semester

Povinné

 • Odborná prax
 • Teoretické základy informačnej vedy 3
 • Mediamatika 3
 • Teória argumentácie
 • Metodológia výskumu
 • Jazyk médií
 • Organizácia poznania
 • Anglický jazyk 3

Povinne voliteľné a výberové

Predmety hlavných smerov:

 • Kultúrne dedičstvo 3
 • Nové médiá 3
 • Vizualizácia informácií 3
 • Manažment informácií 3

Doplňujúce predmety:

 • Muzeológia a archívnictvo 3
 • Slovenská literatúra 2
 • Vybrané kapitoly z etiky nových médií
 • Optimalizácia pre vyhľadávače
 • Bibliometria, infometria a scientometria
 • Úvod do umelej inteligencie a expertné systémy
 • Filozofia informácie

Výberové predmety:

 • Telesná výchova
 • Latinský jazyk 3
 • Maďarský jazyk 3
 • Video streaming
 • Vedecká komunikácia
 • Informačná politika
 • Nemecký jazyk 3

Povinné

 • Teoretické základy informačnej vedy 4
 • Anglický jazyk 4
 • Manažment kvality
 • Seminár k záverečnej práci
 • Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce
 • Anglický jazyk 4

Povinne voliteľné a výberové

Výberové predmety:

 • Telesná výchova
 • Latinský jazyk 4
 • Maďarský jazyk 4
 • Video streaming
 • Nemecký jazyk 4
© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login