Projekt ADAMIS

Adaptácia študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo na potreby vedomostnej spoločnosti (ADAMIS)

Práca s informáciami v sieťovom prostredí patrí medzi hlavné priority súčasnej vedomostnej spoločnosti. Z tohto dôvodu sa v rôznych oblastiach spoločnosti javí ako veľmi potrebné nielen informatické, ale aj mediamatické vzdelanie, ktorým absolventi získajú celý rad mediamatických kompetencií potrebných pre súčasnú prax. Snahou Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva FHV ŽU v Žiline je poskytovať vzdelávanie, ktoré akcentuje aktuálne potreby neustále sa vyvíjajúcej a meniacej spoločnosti a odraz týchto potrieb na trhu práce.

V rámci diskusií so zástupcami podnikateľského sektora boli identifikované priestory v obsahu vzdelávania, ako aj v profile absolventa, ktorých inovácia by prispela k tomu, aby boli absolventi ešte lepšie pripravení na efektívne fungovanie v digitálnom informačnom priestore a so získanými kompetenciami boli konkurencie-schopní aj na európskom trhu práce.


Snaha odpovedať na otázku, ako nájsť najefektívnejšie možnosti a cesty naplnenia tejto ambície, vyvrcholila v príprave a realizácii projektu Adaptácia študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo na potreby vedomostnej spoločnosti s akronymom

  • ADAMIS (ITMS: 26110230106 v rámci OP Vzdelávanie – Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ).

Projektové informácie

Obdobie riešenia: 2013 – 2015

  • Spolufinancované fondom: Európsky sociálny fond
  • Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
  • Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
  • Prijímateľ: Žilinská univerzita v Žiline
  • Miesto realizácie projektu: Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
  • Celkové oprávnené výdavky projektu: 637 980,74 eur
  • Nenávratný finančný príspevok: 606 081,70 eur
  • Vlastné zdroje financovania projektu: 31 899,04 eur

Viac informácií na stránke: adamis.webjet.sk


 

© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login