Zoznam databáz KMKD

Databáza INDED

Databáza tvorí výstup k projektu APVV-15-0554 s názvom "Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity [INDED]".

http://inded.fhv.uniza.sk/xmlui/

Katalógy historických knižníc

Projekt bol zameraný na primárnu heuristiku a základný výskum v oblasti získavania informácií a pramenných dokumentov katalógov historických knižníc na Slovensku od 13. storočia do roku 1918, na základe nášho výskumu sme počiatky dejín knižníc v tomto zmysle posunuli až na začiatok 12. storočia. 

http://historickekniznice.uniza.sk:8080/xmlui/:8080/xmlui/

CHRONUM – sekundárna literatúra

Projekt je interdisciplinárny a uskutoční sa v odboroch Knižničná a informačná veda (sociálne aspekty) a Historické vedy a archeológia. Výstupy projektu budú zamerané na inovatívne sprístupnenie poznatkov o dejinách knižníc, ktoré tvoria fundamentálnu súčasť kultúrneho dedičstva odzrkadľujúc kultúrnu, spoločenskú a výchovno-vzdelávaciu úroveň Slovenska a Slovákov a poskytujúc nevyvrátiteľné dôkazy o vklade Slovenska do európskeho kultúrneho dedičstva.

https://chronum.uniza.sk/

CHRONUM databáza (pripravujeme)

Projekt je interdisciplinárny a uskutoční sa v odboroch Knižničná a informačná veda (sociálne aspekty) a Historické vedy a archeológia. Výstupy projektu budú zamerané na inovatívne sprístupnenie poznatkov o dejinách knižníc, ktoré tvoria fundamentálnu súčasť kultúrneho dedičstva odzrkadľujúc kultúrnu, spoločenskú a výchovno-vzdelávaciu úroveň Slovenska a Slovákov a poskytujúc nevyvrátiteľné dôkazy o vklade Slovenska do európskeho kultúrneho dedičstva.

https://chronum.uniza.sk/

Grafická výzdoba sekundárna literatúra (pripravujeme)

Projekt v navrhovanom kontexte prezentuje novú, kvalitatívne odlišnú perspektívu na problematiku starých tlačí. Výtvarné dejiny knihy, umelecká a estetická stránka dokumentov je priamo spätá s výskumom kultúrnej histórie, dokumentáciou kultúrneho dedičstva a s detailnejším poznávaním prostredia a kultúrneho zázemia spoločnosti.
http://grafikastarychtlaci.uniza.sk/

Grafická výzdoba databáza (pripravujeme)

Projekt v navrhovanom kontexte prezentuje novú, kvalitatívne odlišnú perspektívu na problematiku starých tlačí. Výtvarné dejiny knihy, umelecká a estetická stránka dokumentov je priamo spätá s výskumom kultúrnej histórie, dokumentáciou kultúrneho dedičstva a s detailnejším poznávaním prostredia a kultúrneho zázemia spoločnosti.

http://grafikastarychtlaci.uniza.sk/

© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login