KMKD aktívne spolupracuje s

Kysucké múzeum v Čadci

Je špecializované regionálne kultúrne zariadenie so zameraním na cieľavedomé zhromažďovanie, ochranu, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie hmotných dokladov so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia na území Kysúc, od prvých stôp osídlenia až po súčasnosť. 

Krajská knižnica v Žiline

 Je príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja a v zmysle svojej zriaďovacej listiny pôsobí ako kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia, poskytujúca v rámci svojej územnej pôsobnosti všeobecný a neobmedzený prístup  občanov k informáciám.

Univerzitná knižnica - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fond knižnice tvorí vyše 260 000 kníh, periodík a špeciálnych dokumentov domácej a zahraničnej proveniencie z oblasti humanitných, spoločenských a prírodných vied.

© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login