KMKD aktívne spolupracuje s

Kysucké múzeum v Čadci

Je špecializované regionálne kultúrne zariadenie so zameraním na cieľavedomé zhromažďovanie, ochranu, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie hmotných dokladov so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia na území Kysúc, od prvých stôp osídlenia až po súčasnosť. 

Krajská knižnica v Žiline

 Je príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja a v zmysle svojej zriaďovacej listiny pôsobí ako kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia, poskytujúca v rámci svojej územnej pôsobnosti všeobecný a neobmedzený prístup  občanov k informáciám.

Univerzitná knižnica - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fond knižnice tvorí vyše 260 000 kníh, periodík a špeciálnych dokumentov domácej a zahraničnej proveniencie z oblasti humanitných, spoločenských a prírodných vied.

M KREO Žilina

Mediálna agentúra MKREO Žilina pomáha úspešným spoločnostiam. Ich doménou je marketing, grafický dizajn, webstránky, copywriting a reklamné predmety.

Krajský pamiatkový úrad Žilina

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky je právnickou osobou a je špecializovaným orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu. Krajský pamiatkový úrad je organizáciou Pamiatkového úradu SR. Vykonáva štátnu správu ochrany pamiatkového fondu vo svojom územnom obvode - Žilinskom kraji.

 

Považská galéria umenia Žilina

Považská galéria umenia v Žiline vznikla osamostatnením sa od Považského múzea. Koncom 70. rokov a v 80. rokoch sa jej výstavná činnosť zameriavala najmä na súčasnú slovenskú kresbu. Výstavný program galérie je od začiatku 90. rokov zameraný predovšetkým na prezentáciu aktuálneho výtvarného umenia s presahmi do umenia 60., 70. a 80. rokov.

Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

Je regionálna kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia. Jej hlavným poslaním je budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií, poskytovať pouužívateľom knižnično-informačné služby a zabezpečovať všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám.

Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku

SNG možno chápať ako zbierkotvornú galerijnú inštitúciu, ktorá plní očakávania odbornej i širokej verejnosti: Jej úlohou je rozvíjať sa ako celonárodná umenovedná inštitúcia a zároveň zbierať, chrániť a interpretovať umelecké diela v domácom i v medzinárodnom priestore. Galéria Ľudovíta Fullu Ružomberok sprístupňuje výtvarné dielo Ľudovíta Fullu, ktoré tento umelec daroval štátu.

Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Galéria sa nachádza v historickom a kultúrnom centre mesta Liptovský Mikuláš obkolesené pekným parkovým prostredím. Zbierkový fond galérie predstavuje 5200 výtvarných diel - malieb, kresieb, grafík, fotografií, plastík, z ktorých časť je prezentovaná v piatich stálych expozíciách.

 

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Zakládným poslaním Krajského kultúrneho strediska (KrKS) v Žiline, je vytváranie podmienok pre činnosť jednotlivcov i kolektívov posilňujúcich národnú a kultúrnu identitu, prinášajúcich hodnoty v oblasti miestnej kultúry, folklóru, tradičnej ľudovej tvorby, záujmovo-umeleckej činnosti a vzdelávania, a to najmä na území Žilinského kraja.

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied

Fond tvorí viac ako 579 tisíc knižničných jednotiek kníh, periodík, e-bookov a ďalších základných dokumentov zo všetkých vedných odborov, v rôznych jazykoch, ďalej encyklopedická literatúra, literatúra interdisciplinárneho zamerania, vysokoškolské učebnice, vedecké práce vydané v SAV a krásna literatúra.

Kysucká knižnica v Čadci

Je verejnou inštitúciou, ktorá plní funkciu mestskej knižnice pre Mesto Čadca a regionálnej knižnice pre územie okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto. KK poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby a zároveň pôsobí ako koordinačné, vzdelávacie, štatistické a metodické stredisko pre verejné mestské, obecné a školské knižnice a knižnice iných typov v regióne.

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je štátnou kultúrnou a vedecko-informačnou inštitúciou zameranou na knižničnú, bibliografickú, výskumnú, vzdelávaciu, vydavateľskú a  kultúrno-výchovnú činnosť.

Od roku 2001 je ku knižnici organizačne pričlenené Literárne a hudobné múzeum, čím sa činnosť knižnice rozšírila o zberateľskú a odbornú činnosť litrárno-múzejnú a hudobno-múzejnú.

Múzeum počítačov pri Centre spoločných činností SAV, Výpočtové stredisko

Múzeum počítačov slúži na prezentáciu predmetov a dokumentov týkajúcich sa práce výskumu, vývoja, výroby a aplikácií informačno-komunikačných technológií vrátane mikroelektroniky na Slovensku so zámerom poukazovať na spoločenskú užitočnosť výskumu, najmä pre podnietenie mladej generácie k aktivitám v tejto oblasti.  

Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči

 V súčasnosti archív spravuje viac ako 600 fondov a zbierok z rokov 1263 – 2008. Územná kompetencia archívu - teritórium (stredné Považie, Kysuce, Rajecká dolina, Orava, Liptov a Turiec) bohaté na historické udalosti, dalo základ hodnotnej pramennej báze archívu.

© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login