Vedecké zázemie katedry

Vedeckovýskumná činnosť sa sústreďuje na oblasť nových médií, dokumentácie kultúrneho dedičstva a mediálnej gramotnosti. Výskum je orientovaný na problematiku dokumentácie a prezentovania digitálnych informačných zdrojov o kultúrnom dedičstve, mediálnej komunikácii a gramotnosti v kontexte celoživotného vzdelávania a naďalej analyzuje aspekty informačno-komunikačných služieb v podmienkach informačnej spoločnosti. KMKD spolupracovala a spolupracuje s viacerými významnými inštitúciami, napríklad so Slovenskou národnou knižnicou, Slovenskou filharmóniou atď.  Súčasťou vzdelávania študentov sú besedy s odborníkmi z praxe, workshopy či exkurzie do vybraných inštitúcií (redakcie médií, múzeá, kultúrne a pamäťové inštitúcie…). Teoretické vzdelávanie je doplnené o odbornú prax, ktorú si študenti volia po dohode s vyučujúcimi katedry.

Projekty a granty

Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva sa snaží zapájať a realizovať najrôznejšie projekty súvisiace s výskumnou činnosťou a profiláciou absolventov.

CEPS

Ide o projekt špičkového digitalizačného centra, ktoré je umiestnené v priestoroch Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity.

Parteri z praxe

Katedra spolupracuje s najrôznejšími organizáciami, združeniami, spolkami v oblasti mediamatiky a kultúrneho dedičstva.


 

Publikačná činnosť

Jednou z hlavných činností pracovníkov katedry je aj publikovanie svojich výsledkov na poli výskumnej činnosti.

MaKD REVUE

Revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve je odborný časopis na prezentáciu a popularizáciu výsledkov výskumu v oblasti mediamatiky, dokumentácie kultúrneho dedičstva a jeho prezentácie v nových médiách, popularizácie kultúrneho dedičstva a nových médií.

© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login