Podeľ sa o svoje poznatky a postrehy: 30.4.2021 - 9:00 - 14:00 online CEZ TEAMS.

...

Výsledková listina z volieb do študentskej časti NA STIAHNUTIE

Výsledková listina z volieb do zamestnaneckej

...

NA TENKEJ HRANICI S RICHARDOM RYCHTARECHOM – online beseda a autorské čítanie

Organizátor: KMKD FHV UNIZA – Marián Grupač

Hosť:

...

{pdf=https://snk.sk/images/icagenda/files/A3_Hovormeale%20je%20nm%20rozumie_2021.pdf|100%|500|native}

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zníženia rizika šírenia ochorenia COVID-19 na UNIZA a v rámci implementácie opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

...

{pdf=images/dokumenty/ine/Prikaz_rektora_17_2020.pdf|100%|600|native}

Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 15/2020 na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia koronavírusu COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Príkaz rektora č.

...

Pozývame Vás na dva online semináre zamerané na tréningový materiál projektu financovaného cez Erasmus +  s názvom Argumenty proti agresii (Arguments Against

...

V čase od 6. do 18. októbra 2020 je príkazom rektora č. 15/2020 v záujme predchádzania šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 na UNIZA prerušená prezenčná

...

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zníženia rizika šírenia choroby COVID-19 na UNIZA a v rámci implementácie opatrení MŠVVaŠ SR a Úradu

...

Akademický rok trvá od 1. septembra 2019 do 31. augusta 2020. Upravený harmonogram akademického roka

...

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline (FHV UNIZA) v súvislosti so zmenenými podmienkami vyučovania na všetkých typoch škôl vytvorila dobrovoľnícky projekt, ktorého hlavným

...

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zabezpečenia požadovanej kvalitatívnej úrovne vzdelávacieho procesu so zreteľom na zníženie rizika šírenia koronavírusu COVID19 na

...

ČnB je diskusný a prezentačný

...

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí Fakulty humanitných vied, ktorý sa bude konať 7.02.2020 v Aule 5 (3tie poschodie budovy rektorátu). Tešíme sa na Vašu

...

Medzinárodná študentská konferencia MedIN je organizovaná pedagógmi a študentmi z Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline.

...

sihelnikova vystava

Dovoľujeme si Vás pozvať na otvorenie výstavy "Očami svojho otca - Slovenské
...

Koncert vdaky

Vážené dámy, vážení páni, rektor Žilinskej

...

Odborný seminár pre knihovníkov 27.11.2019

Elektronické informačné zdroje -

...

Milí študenti, toutou cestou by sme Vás chceli pozvať na prezentáciu projektov podporených pomocou grantového systému UNIZA.

...

V rámci týždňa vedy a techniky 2019 sa predstavia so svojimi prednáškami aj naši kolegovia - Pavlína Fichta Čierna a Matúš Formanek.

...

Slovenská národná knižnica - Národný biografický ústav - Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť Vás srdečne pozývajú na konferenciu MORÁLNE AUTORITY V NAŠICH RODINÁCH v dňoch 16. – 17.

...

Cieľom konferencie je na základe prezentovaných príspevkov predostrieť účastníkom vedeckej a odbornej komunity

...

Pre návštevníkov podujatia budú v Žiline pripravené dva stánky Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Prvý z nich sa

...

Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline Vás v rámci cyklu vzdelávania určeného VŠ učiteľom UNIZA pozýva na workshop:
 
...

Srdečne Vás pozývame na Online deň Otovrených dverí na našej fakulte a samozrejme aj katedre MKD. Tešíme sa na Vás, vidíme sa na: ...

Na základe výsledkov hlasovania na zasadnutí Akademického senátu FHV UNIZA 12. marca 2019 bola vo voľbách kandidáta na dekana fakulty za kandidátku na dekana zvolená PhDr.

...

Dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku Publishing with Springer Nature určenú predovšetkým vedcom, výskumníkom a doktorandom, ktorá bude pojednávať o možnostiach a

...
© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login