UKÁŽ SVOJU
kreativitu odvahu budúcnosť

Medzinárodná študentská vedecká konferencia MedIN predstavuje odborné  a vedecké fórum odborných vedomostí a znalostí z oblasti knižnično-informačnej vedy v rámci uvedeného vedeckého kolokvia. 

Ponúkame Vám 3 základne sekcie

Bakalárska

Študenti KMKD prezentujú svoje príspevky súvisiace s hlavnou témou konferencie. Príspevky sú tvorené v rámci predmetu Seminár k záverečnej práci. Potrebné informácie poskytuje vyučujúci predmetu.

magisterská

Starší študenti KMKD prezentujú svoje príspevky súvisiace s hlavnou témou konferencie. Príspevky sú tvorené v rámci predmetu Jazyková kultúra. Potrebné informácie poskytuje vyučujúci predmetu.​

doktorandská

Doktorandi, nielen z našej fakulty, prezentujú svoje príspevky úzko súvisiace so stanovenou hlavnou témou konferencie a následným presahom na vlastnú vedecko-výskumnú činnosť.

aktuálne 3. ročník

pod záštitou prof. Ing. Pavla Rafajdusa PhD.​

Hlavná téma študentskej vedeckej konferencie MedIN 2019

"Komunikácia - Média - Kultúrne Dedičstvo"

MedIN je podujatie, ktoré organizujú od roku 2017 pedagógovia a študenti z Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Primárne je konferencia organizovaná pre študentov mediálnych a komunikačných štúdií, ale oblasť zamerania je v superiórnych kontextoch zacielená aj na širšiu sféru humanitných vied v spojitosti s využívaním nových médií, digitálnych fenoménov a budovania modernej informačnej a kultúrnej spoločnosti.

MEDIN_FULL (19)
MedIN 2018
MEDIN_FULL (13)
Slávnostné otvorenie v roku 2018
MEDIN_FULL (18)
MedIN 2018
MEDIN_FULL (16)
Zahraničná účasť v roku 2018

Podmienky a registrácia

Registrácia na doktorandský blok je formou zaslania prihlášky s názvom príspevku a krátkou anotáciou (300 – 500 znakov). Prosíme zaslať najsnekôr do 22.11.2019 na adresu medin@fhv.uniza.sk.

Rokovacími jazykmi sú: slovenčina a angličtina. Príspevky z konferencie budú uverejnené v elektronickom recenzovanom zborníku.  

Samotný text príspevku treba zaslať do 13.01. 2020 na vyššie uvedenú adresu. Akceptujeme iba príspevky, ktoré budú písané v definovanej šablóne, ktorá obsahuje všetky potrebné formátovacie úpravy a príklady tvorby bibliografických odkazov.

Miesto a čas konania ?

12.12. 2019 o 9:00 na
Žilinskej univerzite v Žiline

V KONCERTNEJ SÁLE FHV AFS12 

Aula_datalan
Koncertná sále AFS12
uniza
Žilinská univerzita v Žiline

Koncertná sála AFS12 sa nachádza v budove rektorátu. Všetky budovy a podrobný plánik nájdete na tomto odkaze.

... pretože aj veda vie byť zábavnou

Čo o nás hovoria ?

Chápem poslanie MedIN-u predovšetkým v schopnosti vytvárať predpoklady na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne našich študentov, ktorú následne vedia efektívne uplatniť na trhu práce.
Mgr. Eva
Augustínová, PhD.
Prodekanka pre vzdelávanie a marketing

MedIN vnímam v zmysle rozvoja kontaktov a komunikačných zručnosti našich študentov, s možnosťou vytvárať väzby budúcej spolupráce.

PhDr. Matúš
Formánek, PhD.
Prodekan pre kvalitu a rozvoj
Pozitívum vidím v kreatívnych procesoch vedeckého bádania, ktoré umožňujú posunúť nielen našich študentov k novým horizontom.
PaedDr. Rastislav
Metruk, PhD.
Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy

Kontakt

Žilinská univerzita v Žiline


Fakulta humanitných vied
Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

GPS: 49°12'13.7"N 18°45'21.7"E

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

  • Mgr. Erika Šusteková
  • Mgr. Dominika Orlová
  • Mgr. Daniela Chalupeková
  • Mgr. Matej Somr

PROGRAMOVÝ VÝBOR

  • Mgr. Veronika Murgašova, PhD.
  • Mgr. Vladimír Filip
  • Ing. Adam Hnat