UKÁŽ SVOJU
kreativitu odvahu budúcnosť

Študentská vedecká konferencia MedIN predstavuje odborné  a vedecké fórum odborných vedomostí a znalostí z oblasti knižnično-informačnej vedy, mediálnych a komunikačných štúdií v rámci uvedeného vedeckého kolokvia. 

MedIN je podujatie, ktoré organizujú od roku 2017 pedagógovia a študenti z Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Primárne je konferencia organizovaná pre študentov mediálnych a komunikačných štúdií, ale oblasť zamerania je v superiórnych kontextoch zacielená aj na širšiu sféru humanitných vied v spojitosti s využívaním nových médií, digitálnych fenoménov a budovania modernej informačnej a kultúrnej spoločnosti.

Ponúkame Vám 3 základne sekcie

Bakalárska

Študenti KMKD prezentujú svoje príspevky súvisiace s hlavnou témou konferencie. Príspevky sú tvorené v rámci predmetu Akademické publikovanie a open access. Potrebné informácie poskytuje vyučujúci predmetu.

Hlavná téma sekcie:

Média – Kultúra – Digitálne humanitné vedy

magisterská

Starší študenti KMKD prezentujú svoje príspevky súvisiace s hlavnou témou konferencie. Príspevky sú tvorené v rámci predmetu Publikovanie vo vedeckom priestore. Potrebné informácie poskytuje vyučujúci predmetu.​

Hlavná téma sekcie:

Média – Kultúra – Digitálne humanitné vedy

doktorandská

Doktorandi, nielen z našej fakulty, prezentujú svoje príspevky úzko súvisiace so stanovenou hlavnou témou konferencie a následným presahom na vlastnú vedecko-výskumnú činnosť.

Táto sekcia beží v rámci projektu APVV-19-0524 CHRONUM (Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020)

Hlavná téma sekcie:

Dejiny a súčasnosť knižníc na Slovensku

aktuálne 6. ročník

pod záštitou doc. Mgr. Mariána Grupača, PhD.

Hlavná téma pre bakalársku a magisterskú časť študentskej vedeckej
konferencie MedIN 2022

Média - Kultúra - Digitálne humanitné vedy

Hlavná téma pre doktorandskú časť študentskej vedeckej
konferencie MedIN 2022

Dejiny a súčasnosť knižníc na Slovensku

Táto sekcia beží v rámci projektu APVV-19-0524 CHRONUM
(Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020)

Medin 2018
Slávnostné otvorenie v roku 2018
Medin 2018
Zahraničná účasť v roku 2018
Medin 2018
MedIN 2018
medin_2019
Slávnostné otvorenie v roku 2019
medin_2019_3
Zahraničná účasť v roku 2019
medin_2019_2
MedIN 2019

Podmienky a registrácia

Registrácia na doktorandský blok je formou vyplnenia registračného formulára s názvom príspevku a krátkou anotáciou (300 – 500 znakov). Prosíme vyplniť najneskôr do (09.12.2022). Prípadne otázky smerovať na adresu medin@fhv.uniza.sk.

Rokovacími jazykmi sú: slovenčina a angličtina. Príspevky z konferencie budú uverejnené v elektronickom recenzovanom zborníku.  

Samotný text príspevku treba zaslať do (28.2.2023) na vyššie uvedenú adresu. Akceptujeme iba príspevky, ktoré budú písané v definovanej šablóne, ktorá obsahuje všetky potrebné formátovacie úpravy a príklady tvorby bibliografických odkazov.

Miesto a čas konania ?

14.12. 2022 o 9:00 hod  na Žilinskej univerzite v Žiline
AFS12 (koncertná sála) – PHD sekcia aj ONLINE

ZU_V_T_sk_biela

V roku 2022 bude konferencia prebiehať prezenčne

(koncertná sála FHV - AFS12)

možnosť online účasti v doktorandskej sekcii

uniza
Žilinská univerzita v Žiline

... pretože aj veda vie byť zábavnou

Čo o nás hovoria ?

Chápem poslanie MedIN-u predovšetkým v schopnosti vytvárať predpoklady na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne našich študentov, ktorú následne vedia efektívne uplatniť na trhu práce.
Mgr. Eva
Augustínová, PhD.
Prodekanka pre vzdelávanie a marketing

MedIN vnímam v zmysle rozvoja kontaktov a komunikačných zručnosti našich študentov, s možnosťou vytvárať väzby budúcej spolupráce.

PhDr. Matúš
Formánek, PhD.
Prodekan pre kvalitu a rozvoj
Pozitívum vidím v kreatívnych procesoch vedeckého bádania, ktoré umožňujú posunúť nielen našich študentov k novým horizontom.
PaedDr. Rastislav
Metruk, PhD.
Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy

Kontakt

Žilinská univerzita v Žiline


Fakulta humanitných vied
Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

GPS: 49°12'13.7"N 18°45'21.7"E

Nájdeš nás aj na:

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

PROGRAMOVÝ VÝBOR