UKÁŽ SVOJU
kreativitu odvahu budúcnosť

Medzinárodná študentská vedecká konferencia MedIN predstavuje odborné  a vedecké fórum odborných vedomostí a znalostí z oblasti knižnično-informačnej vedy v rámci uvedeného vedeckého kolokvia. 

Ponúkame Vám 3 základne sekcie

Bakalárska

Študenti KMKD prezentujú svoje príspevky súvisiace s hlavnou témou konferencie. Príspevky sú tvorené v rámci predmetu Seminár k záverečnej práci. Potrebné informácie poskytuje vyučujúci predmetu.

magisterská

Starší študenti KMKD prezentujú svoje príspevky súvisiace s hlavnou témou konferencie. Príspevky sú tvorené v rámci predmetu Jazyková kultúra. Potrebné informácie poskytuje vyučujúci predmetu.​

doktorandská

Doktorandi, nielen z našej fakulty, prezentujú svoje príspevky úzko súvisiace so stanovenou hlavnou témou konferencie a následným presahom na vlastnú vedecko-výskumnú činnosť.

aktuálne 5. ročník

pod záštitou doc. PaedDr. Antona Laučeka, PhD.

Hlavná téma študentskej vedeckej konferencie MedIN 2020

Fenomény komunikácie a mediálna produkcia

MedIN je podujatie, ktoré organizujú od roku 2017 pedagógovia a študenti z Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Primárne je konferencia organizovaná pre študentov mediálnych a komunikačných štúdií, ale oblasť zamerania je v superiórnych kontextoch zacielená aj na širšiu sféru humanitných vied v spojitosti s využívaním nových médií, digitálnych fenoménov a budovania modernej informačnej a kultúrnej spoločnosti.

Medin 2018
Slávnostné otvorenie v roku 2018
Medin 2018
Zahraničná účasť v roku 2018
Medin 2018
MedIN 2018
medin_2019
Slávnostné otvorenie v roku 2019
medin_2019_3
Zahraničná účasť v roku 2019
medin_2019_2
MedIN 2019

Podmienky a registrácia

Registrácia na doktorandský blok je formou zaslania prihlášky s názvom príspevku a krátkou anotáciou (300 – 500 znakov). Prosíme zaslať najsnekôr do (presný termín ešte upresníme) na adresu medin@fhv.uniza.sk.

Rokovacími jazykmi sú: slovenčina a angličtina. Príspevky z konferencie budú uverejnené v elektronickom recenzovanom zborníku.  

Samotný text príspevku treba zaslať do (presný termín ešte upresníme) na vyššie uvedenú adresu. Akceptujeme iba príspevky, ktoré budú písané v definovanej šablóne, ktorá obsahuje všetky potrebné formátovacie úpravy a príklady tvorby bibliografických odkazov.

Miesto a čas konania ?

08.12. resp. 15.12. 2021 o 11:00  na
Žilinskej univerzite v Žiline (presný termín ešte upresníme)

pexels-andrea-piacquadio-920382
Z pohodlia domova, či pracoviska
uniza
Žilinská univerzita v Žiline

... pretože aj veda vie byť zábavnou

Čo o nás hovoria ?

Chápem poslanie MedIN-u predovšetkým v schopnosti vytvárať predpoklady na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne našich študentov, ktorú následne vedia efektívne uplatniť na trhu práce.
Mgr. Eva
Augustínová, PhD.
Prodekanka pre vzdelávanie a marketing

MedIN vnímam v zmysle rozvoja kontaktov a komunikačných zručnosti našich študentov, s možnosťou vytvárať väzby budúcej spolupráce.

PhDr. Matúš
Formánek, PhD.
Prodekan pre kvalitu a rozvoj
Pozitívum vidím v kreatívnych procesoch vedeckého bádania, ktoré umožňujú posunúť nielen našich študentov k novým horizontom.
PaedDr. Rastislav
Metruk, PhD.
Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy

Kontakt

Žilinská univerzita v Žiline


Fakulta humanitných vied
Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

GPS: 49°12'13.7"N 18°45'21.7"E

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

PROGRAMOVÝ VÝBOR